Visagino Gerosios vilties progimnazija: Skirtumas tarp puslapio versijų

|skaičius=926
|data=1982
|laidos=
|darbuotojai=91
|pav=
|vieta=[[Visaginas]]
|Miestas (gyvenvietė):=Visaginas|Mokyklos direktorius(ė):=Jolanta Bartkūnienė|Mokinių skaičius:=536|Įsteigimo data:=1982|Pedagogų skaičius:=56}}Progimnazijos buveinė- Partizanų g. 2/7, 31105 Visaginas.Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija – dieninė mokymosi įstaigaVykdomos švietimo programos- pradinio ugdymo programa (kodas 85.20), pagrindinio ugdymo programos I-a dalis ( kodas 85.31.10). Mokymo kalba- rusų kalba.Progimnazijos teisinė forma- biudžetinė. Įstaigos kodas 190243095.Progimnazijos savininkas – Visagino savivaldybė, Parko g. 14, 31139, Visaginas.Įstaigos interneto svetainė http://vgvp.lt
}}
 
'''Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija''' – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo [[mokykla]] [[Visaginas|Visagine]], Partizanų g. 2, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas [[rusų kalba]]. Įstaigos kodas 190243095.
 
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija ( buvusi Sniečkaus 2-oji vidurinė mokykla) buvo įkurta 1982 metais. Mokykloje pradėjo mokytis 370 mokinių, dirbo 25 mokytojai.  Rekordinis mokinių, besimokančių šioje mokykloje skaičius buvo 1985-1986 mokslo metais – 2611 mokinių, mokė 111 mokytojų. Vadovaujantis Visagino savisaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.TS-3 ,,Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“, 2015 metais Visagino ,,Gerosios vilties“ vidurinė mokykla buvo reorganizuota į Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnaziją.
 
== Veikla ==
 
Progimnazijos veiklos tikslas –formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijoje mokosi įvairių tautybių vaikų: rusų, lietuvių, baltarusių, lenkų, ukrainiečių, totorių ir kt. Todėl vienas iš veiklos uždavinių – ugdyti mokinių pagarbą ne tik lietuvių, gimtajai, bet ir kitų tautų kultūrai. Kvalifikuotas progimnazijos mokytojų kolektyvas siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. Jie ne tik taiko pačius efektyviausius mokymo metodus, naudoja šiuolaikines technologijas, bet ir lavina individualias kiekvieno vaiko savybes, gebėjimus bei talentus. Mokytojai stengiasi atverti savo ugdytiniams platų pasirinkimo galimybių spektrą, formuojantį asmenybę, kuri būtų pajėgi tobulėti, gebėtų dalyvauti Lietuvos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.
Progimnazijoje gyvuoja ilgametės įvairių kultūros renginių tradicijos: visos progimnazijos bendruomenės organizuojamas šv. Kūčių vakaras, Užgavėnių šventė, pradinių klasių mokinių, jų tėvelių bei mokytojų organizuojama „Rudenėlio“ šventė, įgyvendinami tarptautiniai projektai. Daug renginių vyksta Lietuvos respublikos Seimo paskelbtiems metams: Tautinio kostiumo, Tarmių, Etnografinių regionų, Vietos bendruomenių metams.
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauja ne tik su Visagino, bet ir kitų Lietuvos miestų mokyklomis: Trakų, Ukmergės, Kauno, Rokiškio, Kėdainių. Dalyvaudama projektinėje veikloje, progimnazija užmezgė tarptautinius ryšius su Anglijos, Baltarusijos, Estijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Turkijos mokyklomis. Kas antri metai čia vyksta tarptautinės metodinės konferencijos. ,,Gerosios vilties“ progimnazijoje praktiką atlieka mokytojai iš Latvijos, stažuotojai iš JAV.
 
== Direktoriai ==
Anoniminis naudotojas