Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia: Skirtumas tarp puslapio versijų

Atšauktas naudotojo 78.62.136.28 (Aptarimas) darytas keitimas 5130134
(Atšauktas naudotojo 78.62.136.28 (Aptarimas) darytas keitimas 5130134)
 
[[2001]] m. [[rugpjūčio 26]] d. naujai pastatytą bažnyčią, šv. Mišias aukojant 23 kunigams, pašventino ir konsekravo vyskupas [[Juozas Žemaitis]].
 
Pradžioje buvo Dievo mintis, Dievo planas...
Alytaus švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos pradžia, istorija:
 
Mintis apie naują bažnyčią Alytuje ateina alytiškiams Antanui Grudzinskui ir Vladui Ališauskui.
1988.12.31 Kazimiero Šalčiaus pirmasis pareiškimas prašant priimti į bažnytinį komitetą.
1989.01.15 Kitų 20 asmenų pareiškimai prašant priimti į bažnytinį komitetą.
1989.01.15 Prašymas patvirtinti Alytaus Vidzgirio Romos Katalikų religinės bendruomenės
Bažnytinį komitetą sudėties, kuri nurodyta priede Alytaus miesto LDT Vykdomajam
Komitetui.
1989.02.27 Religinės bendruomenės pirmininko V. Aleksos, pavaduotojo A. Minkevičiaus ir
sekretorės D. Bagdžienės pasirašytas prašymas deputatams A. Buračui ir S. Gedai
prašant „kuo galima padėti“ bažnyčios statybos reikaluose.
1989.02.27 A. Minkevičiaus raštas Sąjūdžio ir „Katalikų pasaulio“ redakcijoms aprašant
II Alytaus bažnyčios galimybes talpinti žmones pamaldų metu, nušviečiant naujai sukurto bažnytinio komiteto veiklą bažnyčios statybos reikaluose ir Alytaus Miesto valdžios požiūrį į bažnytinio komiteto prašymus.
1989.03.05 Religinės bendruomenės pirmininko V. Aleksos pareiškimas Lietuvos KP miesto
komiteto I sekretoriui S. Rybakovui prašant leidimo naujos bažnyčios statybai.
1989.04.07 Alytaus miesto VK pirmininko pavaduotojo A. Makštučio pasirašytas sprendimas dėl naujos bažnyčios statybos Vidzgirio gyvenamajame rajone aptarimo su rinkėjais
siekiant sužinoti visuomenės nuomonę ir pateikti svarstyti sesijai.
1989.06.12 Alytaus Romos Katalikų bendruomenės bažnytinio komiteto pareiškimas Alytaus
Liaudies Deputatų sesijai prašant teigiamai išspręsti naujos religinės bendruomenės bei
jos komiteto įregistravimo ir bažnyčios statybos leidimo klausimus.
1989.06.16 Lietuvos TSR Religijos reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio
K. Valančiaus pasirašytas raštas Alytaus Katalikų religinės bendruomenės bažnytiniam
Komitetui, Alytaus miesto LDT Vykdomajam komitetui, TSRS Liaudies deputatui A. Buračui apie tai, kad neprieštarauja bendruomenės registravimui.
1989.06.28. Alytaus miesto LDT VK pirmininkės N. Januškevičienės ir sekretorės O.
Jankauskienės pasirašytas raštas, remiantis pareiškimu Romos Katalikų bendruomenės
parašytu 1989.02.22 raštu ir, remiantis Religijos reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos
parašytu 1989.06.16 raštu dėl Alytaus Vidzgirio Religinės bendruomenės užregistravimo.
1989.09.30. Maskvos Religinių reikalų tarybos prie TSRS Ministrų tarybos posėdžio patvirtintas raštas dėl Alytaus miesto Vidzgirio religinės bendruomenės užregistravimo ir
Specialių maldos namų (bažnyčios) statybos leidimo.
Vidzgirio religinės bendruomenės Komiteto nariai tuo metu priklauso vienintelei Alytaus mieste Vilkaviškio vyskupijos šv. Angelų Sarbų parapijai. Šios parapijos klebonas kun. Pranas Račiūnas MIC. 1989 metų spalio 30 dieną Alytaus dekanu ir šv. Angelų Sargų parapijos klebonu paskiriamas kunigas salezietis Petras Dumbliauskas, kuris suteikia mūsų parapijai „Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos“ titulą ir rūpinasi parapijos namų statyba.
1990.01.04. Alytaus miesto LDT VK pirmininko pavaduotojo J. Petrulionio patvirtintas aktas dėl bažnyčios statinių komplekso Alytuje, Jurgiškių gatvėje statybos aikštelės parinkimo.
1990.02.12. Sutartis Alytaus religinės bendruomenės komiteto su Alytaus miesto projektavimo
Darbų Kooperatyvu „Projektas“ (vadovas A. Mainelis) dėl tyrinėjimo – projektavimo
darbų atlikimo.
1991.02.14. Kun. Petro Dumbliausko raštas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkui dėl kryžiaus pastatymo atitinkamoje vietoje, kur stovėsianti Marijos
Krikščionių Pagalbos šventovė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbei ir Lietuvos
Kankinių atminimui.
1991.02.14. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus atstovo Gintaro Šuliausko ir kun. P. Dumbliausko sutartis dėl kryžiaus gamybos ir pastatymo prie naujos bažnyčios
statybos vietos.
1992.08.21 Kun. P. Dumbliausko prašymas Naftos Bazės direktoriui prašant lėšų statyboms.
1992.09.10 Kun. P. Dumbliausko prašymas Alytaus miesto valdybai prašant paramos statyboms.
1992.10.27 Kun. P. Dumbliausko prašymas Alytaus miesto valdybai prašant paramos statyboms.
1991 m spalio mėn naujos bažnyčios vietos vertikalus planiravimas, pirmieji darbai tiesiant
komunikacijas, įrengiant kolektorių po Jurgiškių gatve, statant gelžbetoninius šulinius, tiesiant
elektros kabelį...
1992 m spalio mėn bažnyčios kertinio akmens pašventinimas ( vyskupas, ordinaras Juozas Žemaitis ), kapsulės su įvairiais dokumentais ruošimas ir padėjimas būsimo altoriaus vietoje, apie 2 m gylyje po rūsio grindimis.
1993 m gegužės 30 dienos Vilkaviškio Vyskupijos Ordinaro Vyskupo Juozapo Žemaičio
paskyrimu kun Leonas Jakimavičius paskirtas iš Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaro
pareigų į Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapiją klebonu. Paskyrimo tikslas - kurti naujai
įsteigtos parapijos bendruomenę ir statyti Dievo namus – bažnyčią.
Paskyrimo metu jau buvo išrinktas naujai bažnyčiai statyti sklypas ir pradėta statyti
parapijos namai – klebonija. Pastato sienos pastatytos iki stogo karnizo, pastato galuose būsimų
laiptinių dar tik pamatai…Būsimos bažnyčios vietoje – tik du armatūros strypai, žymintys Dievo
namų ašį. Nėra kur gyventi, nėra kur melstis…O parapijos gyvenimui būtina kurioje nors parapijos
vietoje aukoti šv. Mišias, teikti Sakramentus, klebonas privalo gyventi parapijos teritorijoje. Šv. Angelų Sargų bažnyčios vikaras kun. Vitas Eidukaitis suranda nuomuojamą butą Jurgiškių g 55- 15, ir čia apsigyvena klebonas.
1993 m XII ( šiuo metu Likiškėlių ) vidurinėje mokykloje baigėsi mokslo metai.
Mokyklos direktorius A. Stašiauskas leido vasaros atostogų metu panaudoti parapijos reikalams
mažesnę sporto salę. Čia pirmos šv. Mišios buvo aukojamos 1993 m liepos 3 d. Tikėjome, kad per
tris mėnesius suspėsime parapijos namuose paruošti didesnę patalpą, kur būtų galima melstis, aukoti šv. Mišias, teikti Sakramentus, iki bus pastatyta bažnyčia. Tačiau ne taip lengva padaryti, kaip pamąstyti. Mokyklos sporto salė naudota parapijos reikalams iki 1993 m gruodžio 22 d.,kai šią dieną kunigas dekanas Petras Dumbliauskas ir klebonas kunigas Leonas Jakimavičius aukoja pirmas šv. Mišias parapijos namų tik ištinkuotoje ir labai drėgnoje salėje!
Turbūt, daugelis net nežino, o kai kurie jau ir pamiršo, kad Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijoje pirmos šv. Mišios, pirmieji pakrikštyti kūdikiai ir pirmos sutuoktos poros buvo Likiškėlių vidurinės mokyklos sporto salėje.
Malonus mokyklos direktorius, gera valia, kantrybė, situacijos įvertinimas,- ir jau gyvuoja
parapija, jau statoma Dievo namai…Gal tik tiek reikia daugelyje gyvenimo atvejų!..
Nepamirškime tokių įvykių, išlikime dėkingi mokyklos direktoriui ir mokyklos
bendruomenei…
 
Bažnyčios projekto autoriai – architektai (vilniečiai) Kęstutis Kisielius, Kęstutis Pempė, Gytis Ramunis, konstruktoriai ( alytiškiai ) – Vytautas Remeika ir Vytautas Brazdžiūnas.
 
1995. 06. 28 betonuojamas pirmasis naujosios bažnyčios pamatų polius. Darbus vykdo AB „Alvista“, vadovaujama Algirdo Dabušinsko. Bažnyčios statybos finansiniai rėmėjai – vyskupas Juozas Žemaitis, dosnūs parapijiečiai, Amerikos lietuviai, Alytaus miesto savivaldybė vadovaujama merų Dobilo Kurtinaičio ir Vytauto Kirkliausko, Vokietijos katalikai „Renovabis“ ir „ Kirche in Not“. Ypatingą pagalbą suteikė AB „Alkesta“ vadovaujama Vytauto Zambacevičiaus, AB „Nuolydis“ vadovaujama Petro? Dabušinsko, AB „Dzūkijos vandenys“ vadovaujama Rolando Žako, AB „Matuizų Plytinė“ vadovaujama Vytauto Nanevičiaus ir Jono Tamulevičiaus, AB „Snaigė“ vadovaujama Antano Andrulionio...
2001 metų rugpjūčio 26 dieną naują, pastatytą, išpuoštą bažnyčią, šv. Mišias aukojant 23 kunigams, pašventino ir konsekravo J.E. vyskupas ordinaras Juozas Žemaitis. „Šventųjų bendravimą...“ tepadeda pajusti prie konsekruoto altoriaus įdėtos šventųjų Jono Newman, Juozapo Cafasso, Pop. Pijaus X, Jono Bosco, Pranciškaus Salezo, Marijos Alacoque, Ignaco Lojolos, Giusepae Cottolengo, Domininko Savio, kankinio Timotiejaus, šv. Kryžiaus, šv. Andriejaus kankinio ( iš uždarytos JAV lietuvių Detroito šv. Petro bažnyčios ) relikvijos.
 
Kunigai:
 
Iki 1989.10.30 būsimos parapijos reikalais rūpinasi kun. Pranas Račiūnas, MIC.
1989.10.30 – 1993.05.30 dirbo kun. Petras Dumbliauskas, SDB.
1993.05.30 paskiriamas klebonu kun Leonas Jakimavičius, dirba iki šiol.
1994.05.29 - 1994.09.28 dirbo kun. Jonas Depšys.
1994.09.28 - iki mirties - 2000.02.07 dirbo garbės klebonas kun. Pranas Gavėnas, SDB.
1995.09.21 - 1996.01.01 dirbo iš Lenkijos atvykęs kun Henrikas Smiarowskis.
1995.12.17 - 2000.06.08 dirbo kun. Rimantas Baltrušaitis.
2000.06.06 - 2001.06.15 dirbo kun. Virginijus Gražulevičius.
2001.06.15 - 2010.06.21 dirbo kun. Valdas Simanaitis.
2003.06.23 - iki mirties - 2012.01.15 rezidavo kun. Antanas Diškevičius.
Nuo 2006.06.29 iki šiol dirba kun. Arnas Abraitis.
Nuo 2010.06.21 iki šiol dirba kun. Andrius Vaitkūnas.
 
Nuo 1993.07.03 vargonininku dirba nepavargstantis maestro Vincentas Vinikaitis.
Nuo 2010 m prie muzikos instrumento bažnyčioje prisėdo talentingas muzikos specialistas, daug metų vadovavęs Alytaus Politinių Kalinių – Tremtinių chorui muzikos mokytojas Stasys Mikalonis. Su jaunimo choru jaunatviškai gieda ir groja muzikos ekspertė Raimonda Remeikienė. Jaunuosius mūsų parapijiečius mokyklose tikybos pagrindų moko, Atgailos ir Švč. Sakramentams ruošia malonios mokytojos Rasa Dabrišienė, Rasa Gražulienė ir Jūratė Liubamirskaitė.
 
Viešpatie, laimink mus ir toliau, ir visuomet!..
 
== Architektūra ==
15 145

pakeitimai