Songų dinastija: Skirtumas tarp puslapio versijų

1 533 pridėti baitai ,  prieš 14 metų
| Zhēnzōng<br>真宗 || - || Zhào Héng<br>趙恆
| Džendzong; Džao Heng
| [[X amžius|997]]-[[XI amžius|1022]]
| Xiánpíng (咸平 ''sianping''; [[X amžius|998]]-[[XI amžius|1003]]<br>Jǐngdé (景德 ''dzingde''; [[XI amžius|1004]]-[[XI amžius|1007]])<br>Dàzhōngxiángfú (大中祥符 ''dadžongsiangfu''; [[XI amžius|1008]]-[[XI amžius|1016]]<br>Tiānxǐ (天禧 ''tiansi''; [[XI amžius|1017]]-[[XI amžius|1021]])<br>Qiánxīng (乾興 ''čiansing''; [[XI amžius|1022]])
|----- align="center"
| Rénzōng<br>仁宗 || - || Zhào Zhēn<br>趙禎
| Žendzong; Džao Džen
| [[XI amžius|1022]]-[[XI amžius|1063]]
| Tiānshèng (天聖 ''tianšeng''; [[XI amžius|1023]]-[[XI amžius|1032]])<br>Míngdào (明道 ''mingdao''; [[XI amžius|1032]]-[[XI amžius|1033]])<br>Jǐngyòu (景祐 ''dzingjou''; [[XI amžius|1034]]-[[XI amžius|1038]])<br>Bǎoyuán (寶元 ''baojuan''; [[XI amžius|1038]]-[[XI amžius|1040]])<br>Kāngdìng (康定''kanding''; [[XI amžius|1040]]-[[XI amžius|1041]])<br>Qìnglì (慶曆 ''čingli''; [[XI amžius|1041]]-[[XI amžius|1048]])<br>Huángyòu (皇祐 ''huangjou''; [[XI amžius|1049]]-[[XI amžius|1054]])<br>Zhìhé (至和 ''džihe''; [[XI amžius|1054]]-[[XI amžius|1056]])<br>Jiāyòu (嘉祐 ''dziajou''; [[XI amžius|1056]]-[[XI amžius|1063]])
|----- align="center"
| Yīngzōng<br>英宗 || - || Zhào Shù<br>趙曙
| Ingdzong; Džao Šu
| [[XI amžius|1063]]-[[XI amžius|1067]]
| Zhìpíng (治平 ''džiping''; [[XI amžius|1064]]-[[XI amžius|1067]])
|----- align="center"
| Shénzōng<br>神宗 || - || Zhào Xū<br>趙頊
| Šendzong; Džao Siu
| [[XI amžius|1067]]-[[XI amžius|1085]]
| Xīníng (熙寧 ''sining''; [[XI amžius|1068]]-[[XI amžius|1077]])<br>Yuánfēng (元豐 ''juanfeng''; [[XI amžius|1078]]-[[XI amžius|1085]])
|----- align="center"
| Zhézōng<br>哲宗 || - || Zhào Xǔ<br>趙煦
| Džedzong; Džao Siu
| [[XI amžius|1085]]-[[XII amžius|1100]]
| Yuányòu (元祐 ''juanjou''; [[XI amžius|1086]]-[[XI amžius|1094]])<br>Shàoshèng (紹聖 ''šaošeng''; [[XI amžius|1094]]-[[XI amžius|1098]])<br>Yuánfú (元符 ''juanfu''; [[XI amžius|1098]]-[[XII amžius|1100]])
|----- align="center"
| Huīzōng<br>徽宗 || - || Zhào Jí<br>趙佶
| Huidzong; Džao Dzi
| [[XII amžius|1100]]-[[XII amžius|1125]]
| Jiànzhōngjìngguó (建中靖國 ''dziandžongdzingguo''; [[XII amžius|1101]])<br>Chóngníng (崇寧 ''čongning''; [[XII amžius|1102]]-[[XII amžius|1106]])<br>Dàguān (大觀 ''daguan''; [[XII amžius|1107]]-[[XII amžius|1110]])<br>Zhènghé (政和 ''dženghe''; [[XII amžius|1111]]-[[XII amžius|1118]])<br>Chónghé (重和 ''čonghe''; [[XII amžius|1118]]-[[XII amžius|1119]])<br>Xuānhé (宣和 ''siuanhe''; [[XII amžius|1119]]-[[XII amžius|1125]]
|----- align="center"
| Qīnzōng<br>欽宗 || - || Zhào Huán<br>趙桓
| Čindzong; Džao Huan
| [[XII amžius|1126]]-[[XII amžius|1127]]
| Jìngkāng (靖康 ''dzinkang''; [[XII amžius|1125]]-[[XII amžius|1127]])
|----- align="center"
| colspan="6" align="center" |
'''Pietų Song'''
|----- align="center"
| Gāozōng<br>高宗 || - || Zhào Gòu<br>趙構
| Gaodzong; Džao Gou
| [[1127]]-[[1162]]
| Jìngyán (靖炎 ''dzingjan''; [[1127]]-[[1130]])<br>Shàoxīng (紹興 ''šaosing''; [[1131]]-[[1162]])
|----- align="center"
| Xiàozōng<br>孝宗 || - || Zhào Shèn<br>趙昚
| Siaodzong; Džao Šen
| [[1162]]-[[1189]]
| Lóngxīng (隆興 ''longsing''; [[1163]]-[[1164]])<br>Qiándào (乾道 ''čiandao''; [[1165]]-[[1173]])<br>Chúnxī (淳熙 ''čunsi''; [[1174]]-[[1189]])
|----- align="center"
| Guāngzōng<br>光宗 || - || Zhào Dūn<br>趙惇
| Guangdzong; Džao Dun
| [[1189]]-[[1194]]
| Shàoxī (紹熙 ''šaosi''; [[1190]]-[[1194]])
|----- align="center"
| Níngzōng<br>寧宗 || - || Zháo Kuó<br>趙擴
| Ningdzong; Džao Kuo
| [[1194]]-[[1224]]
| Qìngyuán (慶元 ''čingjuan''; [[1195]]-[[1200]])<br>Jiātài (嘉泰 ''dziatai''; [[1201]]-[[1204]])<br>Kāixǐ (開禧 ''kaisi''; [[1205]]-[[1207]])<br>Jiādìng (嘉定 ''dziading''; [[1208]]-[[1224]])
|----- align="center"
| Lǐzōng<br>理宗 || - || Zhào Yún<br>趙昀
| Lidzong; Džao Jun
| [[1224]]-[[1264]]
| Bǎoqìng (寶慶 ''baočing''; [[1225]]-[[1227]])<br>Shàodìng (紹定 ''šaoding''; [[1228]]-[[1233]])<br>Duānpíng (端平 ''duanping''; [[1234]]-[[1236]])<br>Jiāxī (嘉熙 ''dziasi''; [[1237]]-[[1240]])<br>Chúnyòu (淳祐 ''čunjou''; [[1241]]-[[1252]])<br>Bǎoyòu (寶祐 ''baoju''; [[1253]]-[[1258]])<br>Kāiqìng (開慶 ''kaičing''; [[1259]])<br>Jǐngdìng (景定 ''dzingding''; [[1260]]-[[1264]])
|----- align="center"
| Dùzōng<br>度宗 || - || Zhào Qí<br>趙祺
| Dudzong; Džao Či
| [[1264]]-[[1274]]
| Xiánchún (咸淳 ''siančun''; [[1265]]-[[1274]])
|----- align="center"
| Gōngzōng<br>恭宗 || Gōngdì<br>恭帝 || Zhào Xiǎn<br>趙顯
| Gongdzong; Gongdi; Džao Sian
| [[1275]]
| Déyòu (德祐 ''dejou''; [[1275]]-[[1276]])
|----- align="center"
| Duān Zōng<br>端宗 || - || Zhào Shì<br>趙昰
| Duan Dzong; Džao Ši
| [[1276]]-[[1278]]
| Jǐngyán (景炎 ''dzingjan''; [[1276]]-[[1278]])
|----- align="center"
| - || Dì 帝 ''arba''<br> Wèiwáng 衛王 || Zhào Bǐng<br>趙昺
| Di; Veivang; Džao Bing
| [[1278]]-[[1279]]
| Xiángxīng (祥興 ''siangsing''; [[1278]]-[[1279]])
|----- align="center"
| colspan="6" align="center" | <small>
1 492

pakeitimai