RTFSR Liaudies komisarų taryba

RTFSR Liaudies komisarų taryba, RTFSR LKT (rus. Совет народных комиссаров РСФСР, Совнарком РСФСР, СНК РСФСР) – Tarybų Rusijos, vėliau RTFSR vyriausybės pavadinimas nuo 1917 m. Spalio revoliucijos iki 1946 m. Tarybą sudarė liaudies komisarai, vadovavę liaudies komisariatams. Įkūrus Tarybų Sąjungą buvo įkurtas analogiškas sąjunginis organas – TSRS LKT.

RTFSR LKT buvo sudarytas remiantis 1917 m. spalio 27 d. II Visos Rusijos darbininkų, kareivių ir valstiečių tarybų suvažiavimo priimtu dekretu „Декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров“ ('Dekretas apie Liaudies komisarų tarybos įsteigimą'). Pagal 1918 m. konstituciją RTFSR vyriausybė ir toliau vadinosi RTFSR Liaudies komisarų taryba. LKT buvo aukščiausias valstybės vykdomosios valdžios organas. Ji turėjo teisę leisti įstatymų lygio dekretus. RTFSR LKT vykdė tiek įstatymų leidybos, tiek vykdomąsias funkcijas.

LKT nagrinėjami klausimai būdavo sprendžiami paprasta balsų dauguma. Posėdžiuose dalyvaudavo vyriausybės nariai, CVK pirmininkas, LKT reikalų valdytojas ir sekretoriai, žinybų atstovai.

Pastoviu darbiniu RTFSR LKT organu buvo reikalų valdyba, kuri ruošdavo klausimus LKT posėdžiams, ir jos nuolatinės komisijos, priimdavusios delegacijas. 1921 m. reikalų valdybos etatuose buvo 135 žmonės[1].

1946 m. kovo 23 d. RTFSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku RTFSR LKT buvo pertvarkyta į RTFSR Ministrų tarybą.

RTFSR LKT veiklos įstatyminė bazė redaguoti

Pagal 1918 m. RTFSR konstituciją RTFSR LKT paskirtis buvo:

 • valdyti bendruosius RTFSR reikalus, vadovauti atskiroms valdymo šakoms (pagal 35 ir 37 straipsnius)
 • leisti įstatyminius aktus ir imtis priemonių, „būtinų teisingai ir sparčiai valstybės gyvenimo tėkmei“ (38 str.).

Liaudies komisarai turėjo teisę asmeniškai priimti sprendimus visais klausimais, priklausančiais liaudies komisariato kompetencijai, ir apie tai informuoti kolegiją (45 straipsnis).

Apie visus priimtus sprendimus ir nutarimus LKT praneša Visos Rusijos CVK (39 straipsnis), o šis turėjo teisę pristabdyti LKT sprendimų bei nutarimų vykdymą ar juos atšaukti (40 straipsnis).

Konstitucija skelbė, kad įkurta 17 liaudies komisariatų (čia įsivėlė klaida, nes 43 straipsnyje jų išvardinta 18).[2].
Pagal 1918 m. RTFSR konstituciją buvo įkurti šie liaudies komisariatai:[3]:

 • užsienio reikalų liaudies komisariatas (по иностранным делам);
 • karinių reikalų liaudies komisariatas (по военным делам);
 • jūros reikalų liaudies komisariatas (по морским делам);
 • vidaus reikalų liaudies komisariatas (по внутренним делам);
 • justicijos liaudies komisariatas (юстиции);
 • darbo liaudies komisariatas (труда);
 • socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas (социального обеспечения);
 • švietimo liaudies komisariatas (просвещения);
 • pašto ir telegrafų liaudies komisariatas (почт и телеграфов);
 • tautybių reikalų liaudies komisariatas (по делам национальностей);
 • finansinių reikalų liaudies komisariatas (по финансовым делам);
 • susisiekimo kelių liaudies komisariatas (путей сообщения);
 • žemdirbystės liaudies komisariatas (земледелия);
 • prekybos ir pramonės liaudies komisariatas (торговли и промышленности);
 • maisto produktų liaudies komisariatas (продовольствия);
 • valstybės kontrolės liaudies komisariatas (Государственного контроля);
 • sveikatos apsaugos liaudies komisariatas (здравоохранения);
 • Aukščiausioji liaudies ūkio taryba (Высший Совет Народного Хозяйства);

Prie kiekvieno liaudies komisaro buvo sudaroma kolegija, kuriai pirmininkaudavo pats liaudies komisaras ir kurios sudėtį tvirtindavo LKT (44 straipsnis).

1922 m. buvo įkurta TSRS ir buvo sudaryta visos TSRS vyriausybė, todėl RTFSR LKT liko valstybės valdžios organu tik Rusijos TFSR, jos organizacija, sudėtis, kompetencijos ir veiklos tvarka buvo apibrėžti 1924 m. TSRS konstitucijos bei 1925 m. RTFSR konstitucijos. Nuo tada RTFSR LKT sudėtis buvo pakeista, nes dalis įgaliojimų buvo perduoti sąjunginėms žinyboms.

Pagal naują sistemą egzistavo 11 liaudies komisariatų:

 • vidaus prekybos liaudies komisariatas (внутренней торговли);
 • darbo liaudies komisariatas (труда);
 • finansų liaudies komisariatas (финансов);
 • darbininkų ir valstiečių inspekcija (РКИ);
 • vidaus reikalų liaudies komisariatas (по внутренним делам);
 • justicijos liaudies komisariatas (юстиции);
 • švietimo liaudies komisariatas (просвещения);
 • sveikatos apsaugos liaudies komisariatas (здравоохранения);
 • žemdirbystės liaudies komisariatas (земледелия);
 • socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas (социального обеспечения);
 • aukščiausioji liaudies ūkio taryba (Высший Совет Народного Хозяйства);

Dabar į RTFSR LKT įėjo ir sprendžiamojo ar patariamojo balso teisę turintys TSRS liaudies komisariatų atstovai prie RTFSR vyriausybės. O RTFSR LKT savo ruožtu skirdavo savo nuolatinį atstovą prie TSRS LKT/[4] Nuo 1924 m. vasario 22 d. RTFSR LKT ir TSRS LKT turėjo vieną Reikalų valdybą.[5]

Ėmus galioti 1937 m. RTFSR konstitucijai (nuo 1937 m. sausio 21 d.) RTFSR LKT tapo atskaitinga tik RTFSR Aukščiausiajai Tarybai, o tarpais tarp AT sesijų - RTFSR AT Prezidiumui.

Nuo 1937 m. spalio 5 d. RTFSR LKT turėjo 13 liaudies komisariatų[6]:

 • maisto pramonės liaudies komisariatas (пищевой промышленности);
 • lengvosios pramonės liaudies komisariatas (легкой промышленности);
 • miško pramonės liaudies komisariatas (лесной промышленности);
 • žemdirbystės liaudies komisariatas (земледелия);
 • grūdų tarybinių ūkių liaudies komisariatas (зерновых совхозов);
 • gyvulininkystės tarybinių ūkių liaudies komisariatas (животноводческих совхозов)
 • finansų liaudies komisariatas (финансов);
 • vidaus prekybos liaudies komisariatas (внутренней торговли);
 • justicijos liaudies komisariatas (юстиции);
 • sveikatos apsaugos liaudies komisariatas (здравоохранения);
 • švietimo liaudies komisariatas (просвещения);
 • vietinės pramonės liaudies komisariatas (местной промышленности);
 • komunalinio ūkio liaudies komisariatas (коммунального хозяйства);
 • socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas (социального обеспечения)

Taip pat į LKT sudėtį įtraukti RTFSR Valstybinio plano komiteto pirmininkas ir Meno reikalų valdybos prie RTFSR LKT viršininkas.

Pirmoji Tarybų Rusijos Liaudies komisarų tarybos sudėtis redaguoti

 • Liaudies komisarų tarybos pirmininkas: Vladimiras Leninas (Владимир Ильич Ленин)
 • Vidaus reikalų liaudies komisaras: Aleksejus Rykovas (Алексей Иванович Рыков)
 • Žemdirbystės liaudies komisaras: Vladimiras Miliutinas (Владимир Павлович Милютин)
 • Darbo liaudies komisaras: Aleksandras Šliapnikovas (Александр Гаврилович)
 • karinių ir jūros reikalų liaudies komisariato komitetas: Vladimiras Antonovas-Ovsejenka (Владимир Александрович Антонов-Овсеенко), Nikolajus Krylanka (Николай Васильевич Крыленко) ir Pavelas Dybenka (Павел Ефимович Дыбенко)
 • prekybos ir pramonės liaudies komisaras: Viktoras Noginas (Виктор Павлович Ногин)
 • liaudies švietimo liaudies komisaras: Anatolijus Lunačiarskis (Анатолий Васильевич Луначарский)
 • finansų liaudies komisaras: Ivanas Skvorcovas-Stepanovas (Иван Иванович Скворцов-Степанов)
 • užsienio reikalų liaudies komisaras: Levas Trockis (Лев Давидович Троцкий)
 • justicijos liaudies komisaras: Georgijus Opokovas (Георгий Ипполитович Оппоков)
 • maisto produktų liaudies komisaras: Ivanas Teodorovičius (Иван Адольфович Теодорович)
 • pašto ir telegrafų liaudies komisaras: Nikolajus Glebovas-Avilovas (Николай Павлович Глебов-Авилов)
 • tautybių reikalų liaudies komisaras: Josifas Stalinas (Иосиф Виссарионович Сталин)
 • geležinkelio liaudies komisaras: postas laikinai buvo neužimtas, vėliau jį užėmė Vladimiras Nevskis (Владимир Иванович Невский).

Nuorodos redaguoti

 1. Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 130, оп. 25, д. 2, лл. 19 — 20.
 2. «Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917—1967 гг.). Справочник (по материалам государственных архивов)» (подготовлен ЦГА РСФСР), гл. I разд. «Правительство РСФСР»
 3. «Конституция (основной закон) РСФСР» (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918)
 4. СУ, 1924, N 70, ст. 691.
 5. Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 130, оп. 25, д. 5, л. 8.
 6. ЦГА РСФСР, ф. 259, оп. 1, д. 27, л. 204.