Pranas Dulkė

Pranas Dulkė (1896 m. kovo 19 d. Ariogaloje, Raseinių raj.1952 m. gruodžio 26 d. Brukline, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Nuo mažens mėgo dainuoti ir svajojo tapti muzikantu. 1913 m. atvyko į JAV, Waterbury, CT, privačiai mokėsi pas vargonininką J. Kovą-Cepukaitį, dainavo choruose ir dalyvavo vaidinimuose. Kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Juozapo lietuvių parapijoje.

1918 m. užėmė vargonininko vietą Šv. Antano parapijoje Ansonijoje, CT. Po dvejų metų persikėlė vargonininkauti į Filadelfiją, PA, kur dirbo Šv. Jurgio parapijoje ir pas K. Grigaitį mokėsi diriguoti, dainuoti ir vargonuoti. Vargonininkavo Šv. Izidoriaus parapijoje Braddocke, PA, Šv. Vincento parapijoje Girardville, PA, Švč. Marijos Apreiškimo parapijoje Frackaville, PA, ir Šv. Liudviko parapijoje Maizeville, PA.

Apie penkerius metus vargonininkavo ir Viešpaties Atsimainymo parapijoje Maspethe, NY. 1928 m. persikėlė į Brukliną, kur iki mirties vargonininkavo Angelų Karalienės parapijoje.

Kiekvienoje parapijoje vadovavo ir chorams, kurie pasižymėjo giesmininkų gausumu. Kai Angelų Karalienės parapija 1938 m. minėjo 50 metų jubiliejų, chore jau buvo per 100 žmonių. Chorai giedojo bažnyčiose, rengė koncertus, dalyvavo 1952 m. Niujorko ir New Jersio apskričių lietuvių chorų dainų šventėje, buvo dainavę ir ankstesniuose tautiniuose renginiuose.

Pranas Dulkė dirbo ir daug visuomeninių darbų. Nuo 1922 m. – ALRK Vargonininkų sąjungos narys, Niujorko-New Jersio provincijos šios sąjungos narys, daug kartų buvo renkamas Vargonininkų sąjungos Centro valdybos vicepirmininku.

Išleido plokštelių su savo chorų įdainavimais, vedė lietuviškas radijo laidas, dainavo senoviškas dainas. Sukūrė ir harmonizavo keletą lietuvių liaudies dainų, parašė giesmes „Kristus mūsų Dievas“, „Kristus atpirkėjas" ir kt. Buvo didelis lietuviškos muzikos patriotas ir propaguotojas. Sūnūs Povilas ir Bernardas irgi vargonininkai.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.