Pranas Ambrazas
Gimė 1898 m. rugpjūčio 10 d.
Katilių k., Griškabūdžio valsč., Šakių apskr.
Mirė 1975 m. rugpjūčio 13 d. (77 metai)
Klyvlende, JAV
Veikla vargonininkas, chorvedys, kompozitorius ir visuomenės veikėjas.

Pranas Ambrazas (1898 m. rugpjūčio 10 d. Katilių k., Griškabūdžio valsč., Šakių apskr. – 1975 m. rugpjūčio 13 d. Klyvlende, JAV) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius ir visuomenės veikėjas.

BiografijaKeisti

Kiek pasimokęs pas Griškabūdžio vargonininką B. Bendoraitį, pradėjo savarankiškai vargonininkauti Višakio Rūdos (Marijampolės raj.) parapijoje, kur subūrė chorą, rengė vakarus – koncertus klojimuose ir parapijos salėje. Persikėlęs į Kauną, lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus (dėstė Juozas Naujalis, Juozas Tallat-Kelpša, Jonas Bendorius, A. Kačanauskas, Julius Štarka), o 1928 m. baigė Švietimo ministerijos rengiamus muzikos ir dainavimo mokytojų kursus Klaipėdoje (dėstė Stasys Šimkus, Juozas Žilevičius, Ig. Prielgauskas) ir gavo muzikos mokytojo diplomą.

Nuo 1924 m. dirbo Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoju, suorganizavo chorą ir pučiamųjų orkestrą, pastatė keletą operečių. Dirigavo 1925 m. Sporto ir dainų šventės jungtiniam chorui, sudarė programą ir dirigavo jungtiniam chorui Pavasarininkų dainų šventėje Prienuose. Antrojo pasaulinio karo metais buvo Prienų miesto Tarybos narys, subūrė 50 dalyvių vyrų chorą. Jo įdainuotos plokštelės buvo naudojamos Kauno radiofono laidoms.

1944 m. pasitraukęs į Vieną, vargonininkavo Eidenstteno vokiečių bažnyčioje. Patekęs į Vokietiją, įstojo į Amerikos okupacinę kariuomenę ir subūrė vyrų oktetą, surengė koncertų.

Sukūrė muziką poeto Bernardo Brazdžionio tekstui „Marija, Motina geroji“, šis kūrinys buvo atliekamas vokiečių chorų. Pabėgėlių stovyklose organizavo chorus ir rengė koncertus. Net plaukiant laivu į Ameriką skambėjo jo vadovaujamo choro lietuviškos dainos.

1949 m. vasarą atvykęs į JAV – Klyvlendą, ėmė vargonininkauti Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje, jos chorą padidino nuo 12 iki 50 žmonių. Parengė programas 1964 m. Niujorko Pasaulinės parodos Lietuvių dienai, 1966 ir 1971 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėms Čikagoje, dalyvavo radijo valandėlėse ir įvairiuose tautiniuose renginiuose. Jo suburtas choras atliko giesmes, mišias, motetus ir paties dirigento harmonizacijas. P. Ambrazas vertėsi ir privačiomis fortepijono pamokomis.

Buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 1960 m. išrinktas Centro valdybos vicepirmininku. Uolus žurnalo „Muzikos žinios“ bendradarbis ir Juozo Žilevičiaus Muzikologijos archyvo rėmėjas. Surinko daug medžiagos apie Klyvlendo lietuvių kultūrinį ir muzikinį gyvenimą.

Sukūrė apie 70 giesmių solistams ir chorams. 1957 m. „Muzikos žiniose“ išleido giesmes „O Dieve“ ir „Giesmę į Šv. Kazimierą“, 1972 m. – „Jau Kristus kėlėsi“, „Giesmę į Šiluvos Mariją“, „Garbė Tau, Viešpatie“. Ypač išpopuliarėjo giesmė „Iš Tavo rankų, Dieve“, mišriajam chorui – „Laimink, Dieve, žmoniją“ ir kt. Sukūrė ir pasaulietiškos muzikos kūrinių.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.