Pradalgė – literatūros metraštis, ėjęs 19641980 m. Londone.

Istorija redaguoti

Leido Nidos knygų klubas, redagavo Kazimieras Barėnas. Spausdinti prozos ir poezijos kūriniai, atsiminimai, laiškai, studijiniai ir apžvalginiai straipsniai. Išėjo 10 knygų: [1]

 • Pirmoji pradalgė / Vytautas Alantas ir kiti – 1964. – 374, [6] p.
 • Antroji pradalgė / Jonas Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O. B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A. N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P. D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J. A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M. M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. – 1965. – 446, [2] p.
 • Trečioji pradalgė / Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Pulgis Andriušis, Algirdas Titus Antanaitis, Balys Auginas, Petras Babickas, Albinas Baranauskas, Aloyzas Baronas, Liudas Dovydėnas, Pranas Girdžius, Antanas Gustaitis, Anatolijus Kairys, Pranas Lembertas, Donius Remys, Benediktas Rutkūnas, Stasys Santvaras. – 1966. – 414 p.
 • Ketvirtoji pradalgė / V. Mykolaitis-Putinas, S. Santvaras, E. Cinzas, J. Gliauda, A. Šešplaukis, N. Mazalaitė, A. Giedrius, O. Balčiūnienė-Audronė, K. Grigaitytė, D. Sadūnaitė-Sealey, Č. Grincevičius, A. Tyruolis, A. Giedraitis, A. Prižgintaitė, J. A. Jūragis, J. Švaistas, A. Lukšytė, P. Naujokaitis, P. Visvydas, J. Tininis, D. Burneikis. – 1967. – 384 p.
 • Penktoji pradalgė / Jonas Aistis, Gražina Tulauskaitė, Juozas Kralikauskas, Marius Katiliškis, Vytautas Alantas, Albinas Baranauskas, Vladas Šlaitas, Česlovas Valdas Obcarskas, Agnė Lukšytė, Eduardas Cinzas, Kazys Bradūnas, Pranas Visvydas, Benediktas Rutkūnas, Karolė Pažėraitė, Antanas Tulys, Mykolas Vaitkus, Liudas Dovydėnas, M. Slavėnienė, Irena Joerg, R. Šilbajoris. – 1968. – 412 p.
 • Šeštoji pradalgė / Petr. Tarulis, Jonas Grinius, O. B. Audronė, Kotryna Grigaitytė, Algis Lapšys, Petronėlė Orintaitė, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Danguolė Sadūnaitė, Juozas Švaistas, Agnė Lukšytė, Vladas Šlaitas, Stasys Santvaras, Kazimieras Barėnas, Algirdas Titus Antanaitis, Jonas Grinius, Anatolijus Kairys. – 1969. – 400 p.
 • Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R. E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G. I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis. – 1971. – 464 p.
 • Aštuntoji pradalgė / Faustas Kirša, Petronėlė Orintaitė, Vyt. Alantas, Julija Švabaitė, Gražina Tulauskaitė, Marija Jurgita Saulaitytė, Vladas Šlaistas, Eduardas Cinzas, Pranas Milašius, Pranas Visvydas, Zenta Tenisonaitė, Algis L. Lapšys, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Ald. Prižgintaitė, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, Algirdas Titus Antanaitis, Kazys Almenas, Rimas Cinka, K. Barėnas, Alf. Šešplaukis, Pr. Naujokaitis. – 1972. – 411, [4] p.
 • Devintoji pradalgė / Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, Antanas Maceina, Živilė Bilaišytė, Vyt. Alantas, Liudas Dovydėnas, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkevičius, Danguolė Sadūnaitė, Kotryna Grigaitytė, Jurgis Bradūnas, Julija Švabaitė-Gylienė, Icchokas Meras, Medardas Bavarskas, Aleksandras Radžius, Pr. Dom. Girdžius, Pranas Naujokaitis, O. B. Audronė, Antanas Giedrius, Zenta Tenisonaitė, Vincas Maciūnas, Alf. Šešplaukis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vincas Kazokas, Bronys Raila, Alė Rūta. – 1976. – 391, [4] p.
 • Dešimtoji pradalgė / Stasys Santvaras… [et al.]. – 1980. – 478, [5] p.

Šaltiniai redaguoti

 1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 398 psl.

Nuorodos redaguoti