Plenumas - partinės, visuomeninės ar valstybinės organizacijos renkamojo vadovaujančiojo organo narių visuotinis susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ir balsuoti visi nariai.

Tarybų Sąjungoje plenumais vadindavo visuotinį Komunistų Partijos Centro Komiteto narių susirinkimą. TSKP plenumai paprastai vykdavo po TSKP suvažiavimo ar paskutinėmis jų dienomis, jų metu rinkdavo Politbiurą ir TSKP CK sekretoriatą.