Petras Lapelis

Petras Lapelis (1889 m. rugpjūčio 24 d. Panemunėlyje, Rokiškio rajonas1950 m. liepos 30 d. Čikagoje, JAV) – kunigas, visuomenės veikėjas.

BiografijaKeisti

Metus pasimokęs Seinų kunigų seminarijoje, Petras Lapelis išvyko į JAV ir tęsė teologijos studijas Kirilo ir Metodijaus kunigų seminarijoje Detroite, MI. 1914 m. įšventintas kunigu. 19141915 m. Čikagos Šv. Kryžiaus parapijos vikaras, 19151927 m. Čikagos Visų Šventųjų parapijos klebonas.

1927 m. grįžo į Lietuvą. Įsikūrė Švėkšnoje. 19311940 m. ir 19421944 m. ėjo Švėkšnos Saulės gimnazijos kapeliono ir klasės aulėtojo pareigas. 1940–1941 m. buvo pasitraukęs į Vokietiją.

1944 m. vasarą kun. P. Lapelis išvyko į Vakarus. Prieš karo pabaigą nacių areštuotas ir kankintas Lanzendorfo koncentracijos stovykloje, Austrijoje. 19451947 m. JAV dalinių ir lietuvių Bad Woerishofeno stovyklos Vokietijoje kapelionas. 1947 m. atvyko į JAV, prisiglaudė pas Čikagos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos kleboną J. Paškauską.

VeiklaKeisti

1912 m., dar būdamas kleriku, P. Lapelis buvo vienas iš „Amerikos Lietuvių Katalikų Moksleivių Susivienijimas“ įkūrėjų, pirmasis jo pirmininkas ir pirmasis šio Susivienijimo žurnalo „Moksleivio“ redaktorius. Į šį žurnalą jis parašė daug straipsnių, eilėraščių. Pasirašinėdavo Vaidevučio slapyvardžiu.

Į lietuvių kalbą išvertė ir atskiromis knygelėmis išleido E. Loebo „Kultūra ir spauda“ (1912 m.), komedijų scenai A. Belcikovskio „Pono Felikso apsilankymas“ (1911 m.), J. Chociszevskio „Medicinos daktaras“ (1911 m.), „Nuo ausies iki ausies“ (1913 m.) ir kt.

Bendradarbiavo spaudoje. Lietuvoje, spausdino savo straipsnius „Kosmose“, „Tiesos Kely“, „Draugijoje“, „Židinyje“; Amerikoje – „Drauge“ ir kt.

Rankraštyje paliko studiją „Krikščioniškosios civilizacijos likimo klausimu“, Lietuvoje buvo bebaigiąs parengti knygą apie JAV.

BibliografijaKeisti

  • Žydas ir dzukas. Čikaga. Katalikas, 1912 m.
  • Vienuolio disputas su rabinu. Čikaga. Katalikas, 1913 m.
  • Šv. Kazimieras Lietuvos karalaitis. Čikaga. 1915 m.
  • Amerikos lietuvių katalikų metraštis 1916 m. Čikaga. Liet. Katalikų Spaudos Draugija, 1916 m.
  • Kristupas Kolumbas. Kaunas. Sakalas, 1938 m.
  • Bažnyčia ir laisvė. Kaunas, 1938 m.
  • Konstantinas Didysis//Židinys. K., 1938 m., Nr. 8-9 – P. 271–273.
  • Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. Boston. Darbininkas, 1949 m.

LiteratūraKeisti

  • A. Rugytė. Švėkšna. Čikaga. 1974/ p. 226–227.