Oro tarša – kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką medžiagų išmetimas į atmosferą.

Gamyklos – vienas oro taršos šaltinių

Oro teršalai

redaguoti

Oro teršalai skirstomi į pirminius ir antrinius. Pirminiai teršalai į aplinką išmetami tiesiogiai. Tai sieros ir azoto oksidai, anglies monoksidas ir dioksidas ir kiti. Antriniai teršalai susidaro iš pirminių jiems reaguojant tarpusavyje ar su aplinkoje esančiomis medžiagomis. Tipiškas antrinis teršalas – priežemyje susidaręs ozonas, viena pagrindinių fotocheminį smogą sudarančių medžiagų. Kai kurie teršalai gali būti ir pirminiai, ir antriniai.

Pagrindiniai pirminiai teršalai:

Taršos šaltiniai

redaguoti

Taršos šaltinis – vieta, veiksmas ar veiksnys, dėl kurio į atmosferą išmetami teršalai. Taršos šaltinius galima skirstyti į antropogeninius (susijusius su žmogaus veikla) ir natūralius (gamtinius).

 • Antropogeniniai taršos šaltiniai
  • Kuro, atliekų deginimas. Į šią taršą įeina transporto išmetamosios dujos, gamybai bei šildymui panaudoto kuro dūmai.
  • Naftos gryninimas. Šio proceso metu į orą patenka įvairiausių medžiagų.
  • Tirpiklių garai iš dažų, aerozolių, pokosto ir panašiai.
  • Sąvartynuose susidarantis metanas. Jis netoksiškas, bet labai degus.
  • Karo ir kitokia pramonė.

Oro užterštumo lygio indeksas Lietuvoje

redaguoti

Oro užterštumo lygio indeksas (OUI) – tai aplinkos ore išmatuotų teršalų koncentracijų kokybinė išraiška, naudojama supaprastintam oro kokybės apibūdinimui.[1]

Nustatant OUI, remiamasi teršalų, kuriems pagal ES ir Lietuvos teisės aktus yra nustatytos trumpo periodo ribinės vertės, koncentracijų lygiais. Šis indeksas pagrįstas kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3) koncentracijų įvertinimu. Įvertinus nustatyto periodo (1, 8 ar 24 valandų) koncentracijas pagal užterštumo lygio skalę nustatomas indeksas. Lentelėje pavaizduota OUI bei jį atitinkančių teršalų koncentracijų (μg/m³, CO – mg/m³) intervalų skalė.

OUI: KD10 NO2 CO O3 SO2
24 val. vidurkis 1 val. vidurkis 8 val. vidurkis 1 val. vidurkis 8 val. vidurkis 1 val. vidurkis 24 val. vidurkis
1 – Labai žemas 0-15 0-50 0-2 0-60 0-50 0-50 0-25
2 – Žemas 16-30 51-100 3-6 61-120 51-90 51-100 26-50
3 – Vidutinis 31-50 101-200 7-10 121-180 91-120 101-300 51-100
4 – Aukštas 51-100 201-400 11-13 181-240 121-180 301-500 101-150
5 – Labai aukštas >100 >400 >13 >240 >180 >500 >150

Stotyse, kuriose matuojama ne visų išvardintų teršalų koncentracija, indeksas nustatomas įvertinant mažiau teršalų.

OUI nustatymas

redaguoti

Įvertinama KD10, NO2, SO2, CO, O3 koncentracija stotyse. Pagal koncentracijos lygį iš pradžių kiekvienam matuojamam teršalui nustatomas tarpinis indeksas. Nustatant stsoties OUI išrenkama  didžiausia tarpinio indekso vertė, t. y. aukščiausias oro užterštumo lygis. Miestuose, kuriuose yra daugiau nei viena oro kokybės tyrimo stotis, miesto OUI nustatomas pagal tos stoties, kur oro užterštumo lygis aukščiausias, duomenis. Tokiu būdu, OUI atspindi blogiausią oro kokybę mieste. „OUI dabar“ nustatomas pagal matavimo stočių duomenis ir atsinaujina kas valandą. „OUI rytoj“ prognozuojamas atsižvelgiant į meteorologines prognozes rytdienai.

Kaip elgtis, kad išvengtume žalingo poveikio sveikatai?

redaguoti
 • Vidutinis – jautrios gyventojų grupės (vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, nėščios moterys) turėtų vengti ilgesnių pasivaikščiojimų ar kitos aktyvesnės veiklos prie intensyvaus eismo gatvių, sankryžų.
 • Aukštas – aktyvia veikla atvirame ore gali užsiimti tik visiškai sveiki žmonės; siekiant išvengti dar didesnio oro užterštumo, rekomenduojama nevažiuoti savu automobiliu, patariama naudotis viešuoju transportu.
 • Labai aukštas – reikia stengtis kuo mažiau būti atvirame ore; būnant patalpose, neatidaryti langų; pajutus sveikatos sutrikimų, kreiptis į gydytoją.

Perspėjimas

redaguoti

OUI yra tik kokybinė oro užterštumo įvertinimo išraiška, neturinti jokios mokslinės vertės ir negali būti naudojama kaip pagrindas ataskaitoms, vertinimams ar kitokioms mokslinėms interpretacijoms. Bet kokios oro kokybės vertinimo studijos turi remtis matavimo duomenimis.

Oro taršos reguliavimas

redaguoti

Tarptautiniu mastu Šiaurės Amerikoje ir Europoje oro tarša reguliuojama Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos, priimtos 1979 metais. Kitos iniciatyvos yra EANET Rytų Azijoje ir ASEAN susitarimas dėl tarpvalstybinio užterštumo smogu Pietryčių Azijoje.

 

Šaltiniai

redaguoti
 1. Oro užterštumo lygio indekso žemėlapis ir informacija http://193.219.133.3/ap3/ Archyvuota kopija 2016-12-07 iš Wayback Machine projekto.