Nuotekos (angl. waste water) – namų ūkyje ar gamyboje vartotas, gamyboje atsiradęs nereikalingas arba teritorijos paviršiumi, stogais ir pan. tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo.

Rūgštusis lietus· Oro taršos indeksas· Smogas·
Pasaulinis atšilimas· Ozono sluoksnio plonėjimas· Oro tarša namuose

Vandens tarša

Eutrofikacija· Hipoksija· Vandens kokybė· Jūros tarša · Vandenyno rūgštėjimas· Naftos išsiliejimas· Laivų tarša· Šiluminė tarša· Potvynis· Nuotekos· Vandeniu plintančios ligos· Stovintis vanduo

Dirvožemio tarša

Biovalymas· Herbicidai· Pesticidai

Radioaktyvi tarša

Aktinoidai aplinkoje (Uranas aplinkoje)· Aplinkos radiacija· Radioaktyvusis skilimas· Radioaktyviosios dulkės· Radis· Plutonis· Uranas· Spindulinė liga

Kiti taršos tipai

Šviesos tarša· Triukšmo tarša· Optinė tarša· Radijo spektro tarša

Tarpvyriausybinės sutartys

Monrealio· Kioto· Stokholmo
MARPOL· Oro taršos

Organizacijos

Greenpeace

Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Nuotekų rūšysKeisti

 • komunalinės nuotekos (angl. municipal waste water) – gyvenamųjų rajonų nuotekos, kurių didžiąją dalį sudaro buitinės nuotekos. Jose būna ir gamybinių, lietaus nuotekų ir pašalinių vandenų
  • buitinės nuotekos (angl. domestic waste water) – iš virtuvių, prausyklų, skalbyklų, vonių, tualetų ir panašių vietų nutekantis vanduo. Jos susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Prie buitinių nuotekų priskiriamos ir nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų.
   • srutinės nuotekos – tualetų nuotekos
  • paviršinės nuotekos – į gruntą nesusigėręs kritulių vanduo, patenkantis į nuotakyną nuo žemės ar pastatų išorinio paviršiaus, taip pat sniego tirpsmo vanduo.
   • lietaus nuotekos – po gausaus lietaus žemės, statinių paviršiumi tekantis vanduo.
  • mišriosios nuotekos – kartu nutekančios buitinės ir paviršinės nuotekos.
 • gamybinės nuotekos (angl. industrial waste water) – žemės ūkio ar pramoninėje gamyboje vartotas ir jai nebetinkamas arba gamybos metu susidaręs nereikalingas vanduo. Gamybinėms nuotekoms priskiriamos ir dėl gamybos ar kitos ūkinės arba komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų ar pan.) susidarančios nuotekos.
 
Nuotekų valymo įrenginiai Vokietijoje