Nacionalinė mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA, Agentūra) - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos (ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, BŪŽP lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas.

Būstinė Vilniuje

Agentūros savininkė yra Lietuvos valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Žemės ūkio ministerija:

 • tvirtina ir keičia Agentūros nuostatus;
 • priima į pareigas ir iš jų atleidžia Agentūros direktorių;
 • priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo;
 • priima sprendimą dėl Agentūros filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
 • sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Agentūros buveinės adresas – Blindžių g. 17, 08111 Vilnius (Žvėrynas).

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

VeiklaKeisti

Agentūros veiklos tikslas – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos priemones.

UždaviniaiKeisti

Pagrindiniai Agentūros uždaviniai yra:

 • skatinti šalies žemės ūkio, kaimo ir žuvininkystės plėtrą administruojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas ir užtikrinant jų naudojimo kontrolę;
 • vykdyti kitas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiamas paramos priemones;
 • užtikrinti ES paramos lėšų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo sistemos sukūrimą;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant valstybės paramos teikimo taisykles;
 • dalyvauti diegiant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS);
 • dalyvauti diegiant ir įgyvendinant ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimo sistemą;
 • dalyvauti diegiant ir įgyvendinant Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondo (toliau – EŽF) priemonių administravimo sistemą;
 • dalyvauti administruojant Lietuvos cukraus sektoriaus restruktūrizavimo programą.

FunkcijosKeisti

Vykdydama jai pavestus uždavinius, Agentūra atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • administruoja valstybės paramos žemės ūkiui lėšas, atlieka jų mokėjimą ir kontroliuoja tikslinį šių lėšų panaudojimą;
 • koordinuoja ES finansinės paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei tvarkymo sistemos kūrimo ir diegimo veiksmus;
 • administruoja EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) ir Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (ŽOFI) priemones arba jas perduoda administruoti kitoms institucijoms;
 • atlieka SAPARD, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI lėšų panaudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdo EŽŪGF ir EŽŪFKP mokėjimo institucijos funkcijas;
 • vykdo EŽF tarpinės ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
 • administruoja ES žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemą:
 • administruoja žemės ūkio produktų importo, eksporto licencijų bei sertifikatų su iš anksto nustatyta kompensacija sistemą;
 • administruoja žemės ūkio produktų garantijų sistemą;
 • administruoja žemės ūkio produktų eksporto kompensacijų sistemą;
 • koordinuoja muitinės taikomas priežiūros priemones įgyvendinant ES žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones;
 • administruoja žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas, skirstomas pagal licencijas;
 • administruoja paramos priemonę, susijusią su žemės ūkio produktų, tiekiamų kaip maisto pagalba, eksportu.
 • vykdo funkcijas, susijusias su pagal Europos Bendrijos teisę centralizuotai finansuojamomis EŽŪGF priemonėmis:
 • administruojant intervencines žuvininkystės produktų priemones bei paramą žuvininkystės produktų gamintojų organizacijoms –vykdo lėšų mokėjimą, lėšų apskaitą, skolų valdymą ir teikia finansines ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms.
 • priima prašymus (paraiškas), atlieka jų vertinimą ir priima sprendimą dėl paramos suteikimo ar išmokų išmokėjimo;
 • registruoja, nagrinėja pateiktus mokėjimo prašymus (mokėjimo paraiškas), priima sprendimą dėl paramos išmokėjimo;
 • pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicijų projektų kontrolę;
 • pastebėjusi lėšų naudojimo pažeidimus, informuoja apie tai atitinkamas institucijas, imasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti ir paramos lėšoms susigrąžinti;
 • kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėms įgyvendinti bei teikia Žemės ūkio ministerijai reikalingus duomenis priežiūrai atlikti;
 • teikia valstybės paramos, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI lėšų panaudojimo ataskaitas Žemės ūkio ir Finansų ministerijoms ir kitoms kontroliuojančioms institucijoms bei pagal kompetenciją įgaliotoms ES institucijoms;
 • tvarko išlaikymo lėšų, valstybės paramos, EŽŪGF, EŽŪFKP ir EŽF lėšų apskaitą ir rengia finansinių atskaitomybių dokumentus;
 • atlieka specialiojo departamento funkcijas, numatytas 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamente Nr. 485/2008/EB dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo (OL 2008 L 143, p. 1);
 • teikia pasiūlymus ir informaciją Žemės ūkio ministerijai dėl LR teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo valstybės paramos, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI priemonių įgyvendinimo klausimais. Pagal savo kompetenciją rengia ir tvirtina dokumentų, būtinų valstybės paramos, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF priemonėms administruoti, pavyzdines formas;
 • teikia išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės paramos ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką;
 • konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimu;
 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat atitinkamomis užsienio institucijomis;
 • užtikrina veiksmingą vidaus audito funkcionavimą.

IstorijaKeisti

 • Agentūra įsteigta 1999 m. lapkričio 11 d. Pirmasis darbuotojas – Saulius Silickas, vėlesnis įstaigos vadovas. Įsteigus Agentūrą, joje dirbo 12 darbuotojų.
 • 2000 m. spalio 5 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu paskirtas pirmasis Agentūros direktorius – Evaldas Zigmas Čijauskas.
 • Pagrindinis Agentūros tikslas veiklos pradžioje buvo SAPARD paramos administravimas. Teisę savarankiškai administruoti šią paramą Europos Komisija suteikė 2001 m. lapkričio 26 d. Pirmieji paraiškų rinkimai prasidėjo 2001 m. gruodį, o pirmoji paramos teikimo sutartis pasirašyta 2002 m. sausį su Šiaulių rajono ŽŪKB "Raupaičių ūkis“.
 • 2003 m. spalio 16 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Agentūros direktoriaus pareigas pradėjo eiti Valentinas Miltienis, prieš tai ėjęs Agentūros Finansų ir apskaitos departamento direktoriaus pareigas.
 • 2004 m. Lietuvai įsiliejus į Europos Sąjungos erdvę, prasidėjo naujas, daug sudėtingesnis Agentūros veiklos etapas – Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimas. Pradėta administruoti parama pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones. Nuo 2004 m. taikoma ir vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema.
 • 2005 m. balandžio 28 d. Agentūros direktoriaus pareigas pradėjo eiti Saulius Silickas, nuo pat Agentūros įsteigimo ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas.
 • 2007 m. prasidėjo finansinis 2007–2013 m. laikotarpis. Kartu pradėta įgyvendinti ir naująją Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. Pagal šią programą iš viso skirta 7,9 mlrd. litų paramos.
 • 2008 m. gruodžio 31 d. baigta mokėti paramą iš Kaimo plėtros 2004–2006 m. planui skirtų lėšų, o 2009 m. birželio 30 d. baigta mokėti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento IV prioritetui skirtą paramą.
 • 2009 m. gegužės 5 d. Agentūrai išduotas sertifikatas, patvirtinantis informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standarto ISO/IEC 27001:2005 reikalavimams.
 • 2009 m. gruodžio mėn. inicijuotas Bendrojo vertinimo modelio taikymo Agentūroje procesas. Tai įsivertinimo ir tobulinimo metodas, savo turiniu artimas daugumai visuotinės kokybės vadybos modelių, bet pritaikytas būtent viešojo sektoriaus organizacijoms, atsižvelgiant į esminius jų skirtumus.
 • 2010 m. Agentūroje įdiegta Kokybės vadybos sistema, paremta LST EN ISO 9001:2008 standartu. Kokybės vadybos sistema taikoma administruojant valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas, atliekant jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Ši sistema padeda nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, taip gerinant vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.
 • 2011 m. vasario 1 d. įvykus didžiausiai Agentūros istorijoje restruktūrizacijai, įsigaliojo nauja Agentūros struktūra. Struktūrinių pokyčių tikslas – efektyvesnis paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimas.
 • 2012 m. Agentūra pelnė Nacionalinį kokybės prizą stambių įmonių kategorijoje. Nacionalinio kokybės prizo konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba.
 • 2013 m. Agentūrai skirtas Europos žinių prizas. Europos žinių prizu įvertinamos Europos Sąjungos institucijų pastangos padėti savo darbuotojams tobulinti ir gilinti profesines žinias.

Agentūros struktūra: Vadovybė, 11 departamentų ir 3 savarankiški skyriai. Agentūroje yra 862 etatai.

VadovaiKeisti

IšnašosKeisti

NuorodosKeisti

 1. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teismas-grazina-beronta-vadovauti-nma.d?id=79167315