Marijampolės savivaldybės taryba

Marijampolės savivaldybės taryba – Marijampolės savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama pagal Savivaldybės tarbų rinkimų įstatymą.

Tarybą sudaro 27 tarybos nariai. Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.

Istorija redaguoti

Marijampolei savivaldos teises 1792 m. vasario 23 d. suteikė Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis Kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis. Suteikus savivaldą, miestiečiai gavo laisvę ir žemės nuosavybę, teisę rinkti magistratą, statyti rotušę, plytinę, verstis prekyba. Pirmuoju burmistru išrinktas G. Michalovskis.

Prūsijos karalystės ir Carinės Rusijos okupacijos metais miestiečiai aktyviai gynė suteiktas teises ir laisves, rinko magistratą ir burmistrą. Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, vokiečių valdžios Marijampolės apskrities kreishauptmanas baronas fon Miunchauzenas 1918 m. lapkričio pradžioje prie pedagoginės mokyklos sušaukė miesto gyventojų susirinkimą, kuriame pareiškė, jog miestiečiai gali išrinkti savo atstovus ir perimti valdžią. 1918 m. lapkričio 13 dieną sudaryta komisija rūpinosi santykiais su okupacine vokiečių valdžia. Jai vadovavo advokatas Andrius Bulota.

Laikinosios miesto tarybos kandidatai lapkričio 19 d. išrinko 20 tarybos narių. Jais tapo advokatas Krasauskas, V. Kulikauskas, E. Draugelis, P. Katilius, P. Krukonis, P. Bartuška, A. Andziulis, P. Rakickis, A. Prostko, P. Lietuvininkas, P. Matulaitis, P. Venclovas, P. Šačkus, J. Sirutis ir kiti. Laikinosios tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas E. Draugelis. Kitą dieną tarybą papildė šie tautinių mažumų atstovai: žydų – A. Goldengeimas, S. Meklenburgas, J. Zimenskis, Berenšteinas, vokiečių – Vegneris ir Šetleris. Per 1918 m. gruodžio 6 dieną įvykusius rinkimus į pirmąją miesto tarybą išrinkti 22 tarybos nariai. Pirmuoju tarybos pirmininku burmistru išrinktas J. Sirutis. Rinkimuose atsisakę dalyvauti kairieji pabandė įvykdyti rinkimus į darbininkų tarybą, tačiau ją išvaikė vokiečių žandarai.

Sovietinės okupacijos metais formaliai savivaldai atstovavo darbo žmonių deputatų tarybos, tačiau jų savarankiškumas ir teisės buvo apribotos. Respublikos pavaldumo miesto teisės suteiktos 1977 m. Miesto vykdomasis komitetas tapo pavaldus Darbo žmonių deputatų tarybai ir LR Ministrų Tarybai. Atgavus nepriklausomybę 1990 m. pirmuoju Marijampolės tarybos pirmininku išrinktas A. Bajarkevičius, meru – B. Beržinis.

Iki 2000 m. buvo renkamos Marijampolės miesto ir Marijampolės rajono tarybos. Pradėjus savivaldybių reformą buvo sudarytos atskiros Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė ir Marijampolės savivaldybė, kurių bendruomenės renka savo savivaldybių tarybas.

Burmistrai redaguoti

Vykdomojo komiteto pirmininkai redaguoti

 • 1940–1941 m. – Pranas Grinevičius
 • 1944–1945 m. – Vincas Avižienius
 • 1947 m. – Juozas Bružas
 • 1948 m. – Vincas Kemeraitis
 • 1951 m. – Vincas Avižienius
 • 1952 m. – Zigmas Kazakevičius
 • 1953 m. – Adolfas Jakelaitis
 • 1953 m. – Bronius Lietuvininikas
 • 1957 m. – Stasys Balskus
 • 1959 m. – Juozas Legota
 • 1963 m. – Kostas Akelaitis
 • 1964 m. – Kostas Tamulynas
 • 1968 m. – Romualdas Neniškis
 • 1973 m. – Jonas Adomaitis
 • 1977 m. – Kęstutis Subačius

Marijampolės miesto merai redaguoti

Marijampolės rajono merai redaguoti

Marijampolės savivaldybės merai redaguoti

Savivaldybės tarybos redaguoti

Nuorodos redaguoti