Lietuvos teismo ekspertizės centras

Lietuvos teismo ekspertizės centras – Lietuvos įstaiga, pagal teismų ir baudžiamojo proceso įstaigų užduotis atliekanti ekspertizes (tyrimus). Dirba mokslinį darbą kriminalistikoje, teismo ekspertizėje.

Buveinė

Veikla Keisti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Ekspertinių tyrimų atlikimas;
 • Mokslo tiriamoji ir metodinė veikla;
 • Teismo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos teikimas.

Funkcijos Keisti

Įgyvendindamas uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka teismo ekspertizes teismams;
 • atlieka objektų tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų rašytinius pavedimus;
 • Teisingumo ministerijos patvirtintais ekspertizių atlikimo nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo srityje;
 • rengia, aprobuoja ir publikuoja ekspertizių ir tyrimų atlikimo metodikas;
 • pritaiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuria naujas ekspertizių rūšis;
 • rengia metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia ir vykdo teisėsaugos institucijų pareigūnų kursus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia teisės aktų, susijusių su teismo ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;
 • rengia teismo ekspertus;
 • teikia teismo eksperto kvalifikaciją asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, ir išduoda teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimus;
 • organizuoja ir vykdo LTEC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
 • organizuoja ir rengia konferencijas ir seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;
 • pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas[1].

Vadovybė Keisti

 • 2004–2018 m. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vaitekūnas.
 • Nuo 2018 m. dr. Giedrius Mozūraitis, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vaitekūnas.

Šaltiniai Keisti

 1. LTEC nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312]

Nuorodos Keisti