Lietuvos teismo ekspertizės centras

Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) - valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis - pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes (tyrimus) bei dirbti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityse.

VeiklaKeisti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Ekspertinių tyrimų atlikimas
 • Mokslo tiriamoji ir metodinė veikla
 • Teismo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos teikimas.

FunkcijosKeisti

LTEC, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • atlieka teismo ekspertizes teismams;
 • atlieka objektų tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų rašytinius pavedimus;
 • Teisingumo ministerijos patvirtintais ekspertizių atlikimo nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo srityje;
 • rengia, aprobuoja ir publikuoja ekspertizių ir tyrimų atlikimo metodikas;
 • pritaiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuria naujas ekspertizių rūšis;
 • rengia metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia ir vykdo teisėsaugos institucijų pareigūnų kursus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • rengia teisės aktų, susijusių su teismo ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;
 • rengia teismo ekspertus;
 • teikia teismo eksperto kvalifikaciją asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, ir išduoda teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimus;
 • organizuoja ir vykdo LTEC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
 • organizuoja ir rengia konferencijas ir seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;
 • kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;
 • pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas[1].

VadovybėKeisti

2004-2018 Direktorė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vaitekūnas.

Nuo 2018 Direktorius dr. Giedrius Mozūraitis, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vaitekūnas.

ŠaltiniaiKeisti

 1. LTEC nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312]

NuorodosKeisti