Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“

Brigados emblema
Veikimo laikas 1990-dabar
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Pavaldus Lietuvos sausumos pajėgos
Rūšis Brigada
Paskirtis Užtikrinti taiką ir gerovę valstybėje, valstybės saugumą, atsakant į terorizmo ar masinio naikinimo ginklo platinimo grėsmes, regioninį ir globalinį stabilumą, rengti karius tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms, teikti pagalbą valstybės ir vietinės valdžios institucijoms įstatymais numatytais atvejais.
Yra dalis Lietuvos ginkluotosios pajėgos
Būstinė Rukla
Vadovybė
Vadas Pulkininkas Aurelijus Motiejūnas
Štabo viršininkas Pulkininkas leitenantas [[Darius Kisielius]]
Simbolika
Brigados vėliava
Beretė

Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ – pagrindinis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karinis vienetas. Šiuo metu Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ sudaro vadovybės štabas, keturios atskiros kuopos ir septyni batalionai – du mechanizuotieji, du motorizuotieji, vienas artilerijos batalionas, vienas logistikos batalionas ir NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė. Brigados batalionai pavadinti pagal Lietuvos kariuomenės istorijos tradicijas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardais.[1]

Istorija

redaguoti
 • 1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa.
 • 1991 m. vasario 22 d. įkurtas brigados pirmtakas – Mokomasis junginys.
 • 1991 m. lapkričio 14 d. jis buvo performuotas į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada buvo pervadinta į Lauko kariuomenės 1-ąją motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. pavasarį įvyko pirmasis šaukimas į atkurtą Lietuvos kariuomenę. Tada buvo suformuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje.
 • 1992 m. birželio 6 d. brigadai suteiktas „Geležinio vilko“ vardas.
 • 1995 m. balandžio 1 d. nuo brigados atskirti 2 batalionai – Kauno ir Klaipėdos. Pirmasis priskirtas Kariuomenės vadovybei, antrasis – Karinėms jūrų pajėgoms.
 • 1996 m. sausio 26 d. brigada pavadinta motorizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“.
 • 1999 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu „Dėl antrosios brigados suformavimo“ nuo MPB „Geležinis Vilkas“ atskirti Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Šiaulių kunigaikščio Vaidoto batalionai.
 • 20012003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas vykdė LITBAT projektą su Danijos kariuomenės Princo leibpulku.
 • 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.
 • 2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas perkeltas į Brigados sudėtį.
 • 2005 m. rugpjūčio 17 d. vykdant LITBRIG projektą ir užtikrinant Motorizuotojų pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ aprūpinimą, kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas Motorizuotojų pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“.
 • 2005 m. sausio 31 d. Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas LITART.
 • 2005 m. užbaigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus. Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai įrodė savo parengtį planavimo, vadovavimo, suderinamumo, techninio ir logistinio aprūpinimo bei kovinio parengimo srityje.
 • 2006 m. parengta grupė yra pajėgi vykdyti NATO užduotis už Lietuvos Respublikos ribų.
 • 2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijos mieste Haderslev buvo pasirašytas memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numato karininkų rotaciją į divizijos štabą, taip pat bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką – gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.
 • 2007 m. birželio 29 d. užbaigtas bendras Lietuvos ir Lenkijos projektas LITPOLBAT.
 • 2009 m. sausio 5 d. brigadai „Geležinis Vilkas“ priskirtas Vaidoto batalionas.
 • 2012 m. kovo 7 d. Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" buvo oficialiai pervadinta į mechanizuotąją, pasikeitė brigados sudėtis ir pavaldžių vienetų pavadinimai.[2]
 • 2016 m. sausio 1 d. pertvarkyta mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtis, grąžinant į ją du pėstininkų batalionus – Karaliaus Mindaugo husarų (Panevėžys) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus), o Kęstučio batalionas perkeltas į naujai suformuotą ir nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėjusią veikti Motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“.[3]
 • 2018 m. gruodžio 3 d. Brigados vadovybės Logistikos kuopos pagrindu įsteigtas Logistikos batalionas.

Brigados vadai:

Sudėtis

redaguoti
 
LDK Algirdo MPB kariai pratybų „Geležinis vilkas“ metu

Šiuo metu brigadą sudaro:

Funkcijos

redaguoti

Pagrindinės Brigados funkcijos:

 • Pagrindinė MPB „Geležinis Vilkas" funkcija - rengti MPB „Geležinis Vilkas" karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti karinių vienetų kovinę parengtį bei gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatytais atvejais bei vykdyti kitas taikos meto užduotis.

MPB "Geležinis Vilkas" uždavinys:

 • MPB „Geležinis Vilkas" uždavinys - gavus įsakymą, išsiskleisti nurodytame operacijos rajone, pasirengti kovos veiksmams ir vykdyti karines operacijas Lietuvoje ar už jos ribų savarankiškai arba aukštesniojo junginio sudėtyje nacionaliniams ir (ar) tarptautiniams (kolektyviniams) poreikiams įgyvendinti.

Įgyvendindama pavestą uždavinį, MPB „Geležinis Vilkas" atlieka šias funkcijas:

 • vykdo taktinės karinės žvalgybos užduotis;
 • vykdo manevrines operacijas;
 • atlieka paramos ugnimi užduotis;
 • vykdo pajėgų apsaugos užduotis;
 • atlieka kovinio aprūpinimo ir administravimo užduotis operacijos metu;
 • vykdo vadovavimo ir valdymo užduotis operacijos metu;
 • rengia ir tvirtina MPB „Geležinis Vilkas" karinio rengimo planus, organizuoja ir vykdo pavaldžių karinių vienetų mokymą, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai;
 • kontroliuoja, kaip MPB „Geležinis Vilkas" pavaldūs kariniai vienetai pasirengę vykdyti iškeltus uždavinius ir užduotis įvairiomis sąlygomis;
 • vykdo Aktyviojo rezervo karo prievolininkų kartotinį karinį rengimą;
 • derina su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu pagrindines veiklos kryptis ir MPB „Geležinis Vilkas" organizacinę struktūrą;
 • dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse karinėse operacijose, pratybose ir karinio bendradarbiavimo projektuose;
 • renka informaciją apie mokymų ir tarnybos metu įgytą patirtį ir teikia ja Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadui;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis kitomis visuomeninėmis organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvos gynybai;
 • įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir civilinei valdžiai bei vykdo kitas taikos meto užduotis;
 • palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime.
 • MPB „Geležinis Vilkas" gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

Šaltiniai

redaguoti
 1. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html Archyvuota kopija 2017-01-30 iš Wayback Machine projekto. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ (MPB GV)
 2. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/istorija_268.html Archyvuota kopija 2017-04-20 iš Wayback Machine projekto. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ (MPB GV). Istorija
 3. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/plk._r._vaiksnoras_nuo_siol_mechanizuotoji_pestininku_brigada_gelezinis_vilkas_dar_galingesne.html Archyvuota kopija 2016-03-05 iš Wayback Machine projekto. Plk. R. Vaikšnoras: „Nuo šiol Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ dar galingesnė“