Advokatų taryba

(Nukreipta iš puslapio Lietuvos advokatų taryba)

Advokatų tarybaLietuvos advokatūros savivaldos (valdymo) institucija, advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos priežiūros institucija. Institucijos pirmtakas - Lietuvos advokatų prezidiumas (Lietuvos TSR laikais). Advokatų taryba renkama iš advokatų 3 metams. Advokatų tarybos nariais gali būti advokatai, turintys ne mažesnį kaip 8 metų advokato veiklos stažą.

Funkcijos redaguoti

Advokatų taryba:

 1. vykdo LR civiliniame kodekse valdymo organams priskirtas funkcijas;
 2. priima sprendimus dėl pareiškėjo pripažinimo advokatu ir pripažįsta juos netekusiais galios;
 3. derina teisės aktus, kuriuos pagal šį Įstatymą LR teisingumo ministerija turi suderinti su Lietuvos advokatūra;
 4. skiria narius į advokatų kvalifikacinio egzamino komisiją ir pasiūlo advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininko kandidatūrą;
 5. išduoda teisės verstis advokato veikla liudijimą;
 6. nustato tam tikrų nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarką;
 7. tvarko advokatų darbo vietų sąrašą, nustato leidimų kurti darbo vietas tuose pačiuose pastatuose, kuriuose jau yra policijos, prokuratūros, teismo įstaigos, suteikimo tvarką;
 8. priima sprendimus dėl advokatų įrašymo ir išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo;
 9. priima sprendimus dėl advokatų padėjėjų įrašymo ir išbraukimo iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;
 10. nustato advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką;
 11. priima sprendimus iškelti drausmės bylą advokatui ir advokato padėjėjui;
 12. registruoja Europos Sąjungos valstybių narių teisininkus, pageidaujančius verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje;
 13. suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, nustato veiksmingų ir reguliarių teisinių paslaugų teikimo bei reikiamų LR nacionalinės teisės žinių pakankamumo kriterijus;
 14. tvirtina ir pateikia suinteresuotoms institucijoms advokatų sąrašą;
 15. suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nustato individualiai ar partnerystės pagrindais veikiančių advokatų pajamų ir sąnaudų pripažinimo bei apskaitos tvarką;
 16. organizuoja antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklos kokybės tikrinimą pagal antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles, kurias tvirtina Lietuvos advokatūra, suderinusi su LR teisingumo ministerija;
 17. nustato advokatų veikloje naudojamų pavadinimų registravimo tvarką;
 18. suderinusi su LR teisingumo ministerija, nustato informacijos apie advokatą ar advokatų profesinę bendriją pateikimo būdus;
 19. atlieka kitas Lietuvos advokatūros įstatuose numatytas funkcijas.

Sudėtis redaguoti

Pirmininkai
Tarybos pirmininko pavaduotojai

Liudvika Meškauskaitė

Tarybos nariai

Nuorodos redaguoti