Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas - Lietuvos TSR privatinės teisės įstatymų sąvadas, teisynas; šeimos kodeksas. Įstatymas reglamentavo šeimos santykius: visuomeninius santykius. Kodeksas nustatė santuokos sudarymo tvarką ir sąlygas, reguliavo asmeninius ir turtinius santykius, atsirandančius šeimoje tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir vaikų, tarp kitų šeimos narių, santykius, atsirandančius ryšium su įvaikinimu, globa ir rūpyba, vaikų priėmimu auklėti, santuokos nutraukimo tvarką ir sąlygas, civilinės būklės aktų registravimo tvarką.

Priimtas 1969 m. liepos 16 d. Lietuvos TSR įstatymu „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodekso patvirtinimo“ (Žin., 1969, Nr. 21-186). Įsigaliojo 1970 m. sausio 1 d.

Uždaviniai

redaguoti

Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodekso uždaviniai buvo: stiprinti tarybinę šeimą, pagrįstą komunistinės moralės principais; grįsti šeimos santykius savanoriška santuokine moters ir vyro sąjunga, materialinių išskaičiavimų neturinčiais visų šeimos narių savitarpio meilės, draugystės ir pagarbos jausmais; auklėti vaikus šeimoje, organiškai derinant šį auklėjimą su visuomeniniu auklėjimu, kad jie būtų atsidavę Tėvynei, ugdyti vaikuose komunistinę pažiūrą į darbą ir ruošti juos aktyviai dalyvauti komunistinės visuomenės kūrime; visokeriopai saugoti motinos ir vaikų interesus ir užtikrinti kiekvienam vaikui laimingą vaikystę; galutinai pašalinti šeimos santykiuose žalingas praeities atgyvenas ir papročius; skiepyti atsakomybės šeimai jausmą (LTSR SŠK 1 straipsnis).

Struktūra

redaguoti

Kodeksas sudarytas iš 6 skyrių, 25 skirsnių, 217 straipsnių. Pirmasis skyrius - Bendrieji nuostatai, II skyrius - Santuoka, III - Šeima, IV - Globa ir rūpyba, V - Civilinės būklės aktai, VI - Tarybinių santuokos ir šeimos įstatymų taikymas užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės. Užsienio valstybių santuokos ir šeimos įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas.

Recepcija Lietuvos Respublikoje

redaguoti

Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo LTSR santuokos ir šeimos kodeksas buvo recepuotas. Greta LR SŠK privatinės teisės srityje taip pat galiojo recepuotasis LTSR civilinis kodeksas. Naujai susiklosčiusius visuomeninius santykius privatinės (taigi, ir šeimos ir santuokos srityje) reikėjo teisiškai sureguliuoti šiulaikiškiau, liberaliau, lanksčiau, aiškiau ir išsamiau. Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje, buvo būtina reformuoti teisėkūrą ir teisės sistemą. Santuokos ir šeimos kodeksas neteko galios tik 2001 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (priimtas 2000 m. liepos 18 d.).

Nuorodos

redaguoti