Lietuvos Respublikos Seimas

(Nukreipta iš puslapio Lietuvos Seimas)

SeimasLietuvos parlamentas, šalies įstatymus leidžianti įstaiga.

Lietuvos Respublikos Seimas
Apžvalga
TipasVienerių rūmų parlamentas
Įkurta1922 m. rugpjūčio 22 d. (1922-08-22)
VietaSeimo rūmai
Vadovybė
PirmininkasViktorija Čmilytė-Nielsen (Liberalų sąjūdis)
Pirmininko pavaduotojai
Struktūra
Vietų sk.141
Politinės grupėsVyriausybė (74)

Opozicija (56)

Rinkimai
Rinkimų sistemaMišri rinkimų sistema[b]
Paskutiniai rinkimai2020 m. spalio 11 ir 25 d.
Nuorodos
Svetainėwww.lrs.lt
Seimo posėdžių salė (2023)
Seimo herbas

Savybės

141 Seimo narys 4 metams išrenkamas tiesioginiais ir slaptais Lietuvos piliečių rinkimais. Jei išrinkti bent 84 nariai, Seimas išrinktas.

Po rinkimų, į pirmąjį posėdį (per 15 d. išrinkimo), susirinkti kviečia Prezidentas. Jei nekviečia, tai pasibaigus 15 d. terminui, Seimo nariai patys susirenka.

Seimas kasmet renkasi į pavasario (kovo 10–birželio 30) ir rudens (rugsėjo 10 – gruodžio 23) sesijas. Jei Seimo pirmininkui pasiūlo trečdalis Seimo narių, arba Prezidentui norisi Konstitucijos numatytais atvejais, galima sukviesti neeilines sesijas.

Seimo posėdžiams vadovauja Seimo Pirmininkas arba vienas iš jo pavaduotojų. Po rinkimų pirmąjį Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys.

Seimo struktūrą ir darbo tvarką nustato Seimo Statutas, esantis įstatymu.

Funkcijos

 • svarsto ir priima Konstitucijos pataisas;
 • leidžia įstatymus;
 • priima sprendimus dėl referendumų;
 • skiria eilinius ar neeilinius Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus;
 • pritaria arba ne:
 • Vyriausybės siūlymu steigia arba panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas;
 • prižiūri Vyriausybės veiklą;
 • Prezidento teikimu skiria Konstitucinio Teismo teisėjus, Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus. Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras teikia Respublikos Prezidentas (3), Seimo Pirmininkas (3) ir Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas (3);
 • Prezidento teikimu skiria:
  • valstybės kontrolierių;
  • Lietuvos banko valdybos pirmininką;
 • Prezidento siūlymu ar savo iniciatyva gali atleisti valstybės kontrolierių ir Lietuvos banko valdybos pirmininką;
 • skiria savivaldybių tarybų rinkimus;
 • sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį;
 • tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas;
 • nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus;
 • ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
 • leidžia amnestijos aktus;
 • nustato šalies administracinį suskirstymą;
 • įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį;
 • skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas;
 • steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus.

Seimo nario įgaliojimai

 • Seimo nariu gali būti išrinktas Lietuvos pilietis >25 m. amžiaus, o visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime prisiekia būti ištikimas Lietuvai;
 • Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse;
 • Savo įgaliojimų laikui Seimo narys atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto apsaugos tarnybą;
 • Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku ar ministru;
 • Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su jo parlamentine veikla, atlyginamos iš valstybės biudžeto;
 • Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą;
 • Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas nustato įstatymas;
 • Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą Ministrui Pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro arba išrenka Seimas, vadovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta tvarka;
 • Sesijos metu nuo 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją Ministrui Pirmininkui ar ministrui;
 • Seimo nario asmuo neliečiamas;
 • Seimo narys gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė tik su Seimo sutikimu;
 • Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.

Įgaliojimai nutrūksta, kai:

 • Pasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktasis Seimas
 • Atsistatydina
 • Teismas pripažįsta jį neveiksniu
 • Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka
 • Rinkimų rezultatai anuliuojami arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas
 • Pereina dirbti arba pasilieka darbe, nesuderinamame su Seimo nario pareigomis
 • Praranda Lietuvos Respublikos pilietybę
 • Miršta

Pirmalaikiai Seimo rinkimai

Galimi Seimo 3/5 Seimo narių balsų nutarimu.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

 • jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nenusprendė dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų 2 k. paeiliui atmetė siūlomą Vyriausybės programą;
 • Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.

Prezidentas gali skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, jei:

 • iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko daugiau kaip 6 mėnesiai;
 • po pirmalaikių Seimo rinkimų praėjo 6 mėnesiai.

Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo.

Pirmalaikių Seimo rinkimų metu naujai išrinktas Seimas 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma per 30 dienų nuo pirmosios posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus.

Tokiu atveju Respublikos Prezidentas, pageidaujantis dalyvauti rinkimuose, iš karto įregistruojamas kandidatu.

Tokiuose rinkimuose pakartotinai išrinktas Respublikos Prezidentas laikomas išrinktu antrajai kadencijai, jeigu iki rinkimų praėjo daugiau kaip treji metai jo pirmosios kadencijos laiko.

Jeigu praėjo mažiau negu treji metai jo pirmosios kadencijos laiko – Respublikos Prezidentas renkamas tik likusiam pirmosios kadencijos laikui, kuris nelaikomas antrąja kadencija.

Jeigu tokie pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali būti išrinktas tik likusiam antrosios kadencijos laikui.

Įstatymų priėmimas Seime

 • Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei;
 • Taip pat įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai – 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti;
 • Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros;
 • Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje;
 • Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami bent 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma;
 • Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos ir referendumu;
 • Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena;
 • Kitus Seimo priimtus aktus ir Seimo statutą pasirašo Seimo Pirmininkas. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka.
 • Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įstatymą per dešimt dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti;
 • Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas;
 • Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas;
 • Jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas;
 • Respublikos Prezidento grąžintą įstatymą Seimas gali iš naujo svarstyti ir priimti;
 • Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos Prezidento teikiamos pataisos ir papildymai arba jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2, o už konstitucinį įstatymą ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių;
 • Tokius įstatymus Respublikos Prezidentas privalo per tris dienas pasirašyti ir oficialiai paskelbti.

Dabartinis Seimas (2020–2024 m.)

 
Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen

Seimo valdyba

Narys Pareigos Delegavusi frakcija
Viktorija Čmilytė-Nielsen Seimo Pirmininkė Liberalų sąjūdis
Jurgis Razma Seimo Pirmininkės pirmasis pavaduotojas Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Seimo Pirmininkės pavaduotoja
Paulius Saudargas Seimo Pirmininkės pavaduotojas
Jonas Jarutis Seimo Pirmininkės pavaduotojas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
Andrius Mazuronis Seimo Pirmininkės pavaduotojas Darbo partijos
Vytautas Mitalas Seimo Pirmininkės pavaduotojas Laisvės partijos
Julius Sabatauskas Seimo Pirmininkės pavaduotojas Lietuvos socialdemokratų

Frakcijos

Frakcija Pirmininkas Narių skaičius
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 50
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų Aušrinė Norkienė 32
Lietuvos socialdemokratų Algirdas Sysas 13
Liberalų sąjudžio Eugenijus Gentvilas 13
Laisvės partijos Ieva Pakarklytė 11
Mišri Rita Tamašunienė 11
Darbo partijos Vigilijus Jukna 10

Seimo kadencijos

Galerija

Taip pat skaitykite

Pastabos

 1. 1. pavaduotojas
 2. Seimo nariai renkami ketveriems metams. 71 Seimo narys renkamas vienmandatėse rinkimų apygardose pagal mažoritarinę rinkimų sistemą. 70 Seimo narių renkama daugiamandatėje rinkimų apygardoje, apimančioje visą Lietuvos Respublikos teritoriją, pagal proporcinę rinkimų sistemą preferenciniu balsavimu.

Literatūra

 • Lietuvos Respublikos Seimas: nuotraukų albumas. – Vilnius: Valstybės žinios, 2008. – 159 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-18-179-8

Nuorodos


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos seimai  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas | Seimelis | Abiejų Tautų Respublikos Seimas | Nebylusis Seimas | Ketverių metų seimas | Gardino seimas
Parlamentarizmo istorija Lietuvoje iki valstybės atkūrimo  
Didysis Vilniaus Seimas | Rusijos imperijos Valstybės Dūma | Vilniaus konferencija
Lietuvos Respublikos Seimai nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940)  
Steigiamasis Seimas | Pirmasis Seimas | Antrasis Seimas | Trečiasis Seimas | Ketvirtasis Seimas
Parlamento pakaitalai SSRS okupuotoje Lietuvoje  
Liaudies Seimas | LSSR Aukščiausioji Taryba | Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas
Lietuvos Respublikos Seimai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (nuo 1990)  
Atkuriamasis Seimas | 1992–1996 | 1996–2000 | 2000–2004 | 2004–2008 | 2008–2012 | 2012–2016 | 2016–2020 | 2020–2024

54°41′28″ š. pl. 25°15′42″ r. ilg. / 54.69111°š. pl. 25.26167°r. ilg. / 54.69111; 25.26167