Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas (LR VSDFB; Sodros biudžetas) - Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondo) pajamų ir išlaidų planas biudžetiniams metams (LR VSDFBĮS 2 str. 6 d.).

Fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas Fondo biudžetas ir šio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Fondo biudžeto pajamų ir išlaidų bei piniginių įplaukų ir išlaidų klasifikaciją pagal jų pobūdį ir paskirtį, Fondo ir Fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį nustato LR Vyriausybės patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės[1].

Fondo biudžeto išlaidos – Fondo ekonominės naudos sumažėjimas teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

Fondo biudžeto pajamos – Fondo gaunama arba gautina ekonominė nauda teikiant teisės aktais pavestas valstybinio socialinio draudimo ir kitas viešąsias paslaugas bei parduodant prekes ir paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja Fondo grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą.

PajamosKeisti

Fondo biudžeto pajamų pagrindą sudaro draudėjų, apdraustųjų, savarankiškai dirbančių asmenų, asmenų, apsidraudusių valstybiniu savanoriškuoju socialiniu draudimu (toliau – savanoriškasis socialinis draudimas), valstybės biudžeto už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis įmokos, asignavimai iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių, taip pat lėšos už Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje asmens įgytas pensines teises, pervedamos į Fondo biudžetą pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

Į Fondo biudžeto pajamas taip pat įtraukiamos baudos ir delspinigiai, atgautos į ankstesnių metų Fondo biudžeto išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos, Fondo veiklos pajamos ir iš į Fondo apskaitą įtraukto turto gaunamos pajamos.

Fondo veiklos pajamas ir iš į Fondo biudžeto apskaitą įtraukto turto gaunamas pajamas sudaro:

 • Fondo pajamos iš tiesioginės, su socialiniu draudimu susijusios, Fondo administravimo įstaigų veiklos (išieškotinos praėjusiais metais neteisėtai padarytos išlaidos, sumos Fondui padarytai žalai atlyginti ir kt.);
 • pajamos už Fondo administravimo įstaigų teikiamas (suteiktas) paslaugas, atlyginant šių paslaugų teikimo sąnaudas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) nustatyta tvarka ar (ir) sutarčių su suinteresuotomis šalimis nustatyta tvarka;
 • pajamos iš į Fondo apskaitą įtraukto turto ir Fondo administravimo įstaigų pajamos, tiesiogiai nesusijusios su socialiniu draudimu (palūkanos; dividendai; pajamų, gautinų pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, dalis, viršijanti jo likutinę vertę, ir kt.);
 • pajamos iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų šaltinių už Fondo administravimo įstaigoms pavestų funkcijų vykdymą;
 • kitos pajamos.

IšlaidosKeisti

Fondo biudžeto išlaidų pagrindą sudaro Fondo išlaidos atskiroms socialinio draudimo rūšims, tai yra:

 • pensijų socialiniam draudimui – Fondo išlaidos valstybinėms socialinio draudimo pensijoms ir kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, išankstinėms valstybinėms socialinio draudimo senatvės pensijoms, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatyme, taip pat šių išmokų gavėjus laidojusiems asmenims nurodytų įstatymų nustatyta tvarka išmokėtos sumos;
 • lėšos, pervedamos į pensijų fondus, – pensijų kaupimo bendrovėms pervedamos pensijų socialinio draudimo įmokų dalies, numatytos Pensijų sistemos reformos įstatyme, sumos;
 • ligos ir motinystės socialiniam draudimui – Fondo biudžeto išlaidos socialinio draudimo pašalpoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, ir savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms;
 • nedarbo socialiniam draudimui – Fondo biudžeto išlaidos nedarbo socialinio draudimo išmokoms ir išlaidoms, numatytoms Nedarbo socialinio draudimo įstatyme;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui (toliau – nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas) – Fondo biudžeto išlaidos visų rūšių socialinio draudimo išmokoms, numatytoms Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme. Šioms Fondo biudžeto išlaidoms taip pat priskiriamos lėšos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai;
 • sveikatos draudimui – gautos sveikatos draudimo įmokos, baudos ir delspinigiai, pervedami į Privalomojo sveikatos draudimo fondą.

Kitas Fondo išlaidas sudaro:

 • neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos – Fondo valdybos nustatyta tvarka įvertinta neatgautinų ir abejotinai atgautinų sumų nuvertėjimo nuostolių padidėjimo suma;
 • Fondo veiklos sąnaudos – Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ir už juos mokamų įmokų sumos, prekių ir paslaugų įsigijimo, ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, ilgalaikio turto likutinės vertės dalis, viršijanti pajamas, gautinas pardavus šį turtą, kitos Fondo sąnaudos (palūkanos, delspinigiai, nuostolis dėl į Fondo biudžeto apskaitą įtraukto turto vertės sumažėjimo ir kt.), patiriamos administruojant visų rūšių socialinį draudimą, socialinio draudimo išmokas, mokamas pagal tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos reglamentus dėl socialinės apsaugos, Fondo valdybos administruojamus registrus, pensijų socialinio draudimo įmokų dalies pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms, išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar kitų šaltinių, apskaičiavimą ir mokėjimą.

Fondo išlaidos išmokoms, kurioms taikomos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos reglamentai dėl socialinės apsaugos, priskiriamos Fondo išlaidoms atskiroms socialinio draudimo rūšims pagal šių išmokų pobūdį.

ŠaltiniaiKeisti