Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis (LKMA metraštis) – recenzuojamas mokslinis Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, leidžiamas nuo 1965 metų. Iki 1992 m. ėjo Romoje, po to – Vilniuje. 2013 metais išėjo 37-tas Metraščio tomas. Nuo 2008 m. jį sudaro dvi serijos: serija A – LKMA metraštis, serija B – Bažnyčios istorijos studijos. Per metus išeina po vieną abiejų serijų tomą, t. y. du leidinio numeriai.

LKMA metraštyje spausdinami įvairių mokslo sričių ir krypčių (daugiausia humanitarinių ir socialinių, tačiau taip pat ir fizinių ar biomedicinos mokslų) moksliniai straipsniai. LKMA metraštis atstovauja krikščioniškajai pasaulėžiūrai moksle. LKMA metraštyje skelbiami mokslo darbai ir šaltiniai, susiję su krikščionybės, jos suformuotos kultūros praeitimi ir dabartimi Lietuvoje bei pasaulyje. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis. LKMA metraštyje, be mokslinių straipsnių, šaltinių publikacijų ir recenzijų, skelbiama ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos kronika.

Redaktorių kolegija redaguoti

Straipsnių recenzavimo tvarka redaguoti

Metraščiui pateiktus mokslinius straipsnius recenzuoja du mokslininkai – vienas redakcinės kolegijos narys ir vienas iš kitų institucijų; galutinį sprendimą priima redakcinės kolegijos nariai.

Nuorodos redaguoti

http://www.lkma.lt/index.php?id=102