Kazimieras Rėklaitis

Kazimieras Rėklaitis MIC (1887 m. spalio 22 d. Sintautų kaime, Vilkaviškio apskritis1962 m. spalio 21 d. Romoje) – Romos katalikų vienuolis marijonas, pedagogas, visuomenininkas, spaudos darbuotojas.

Biografija

redaguoti

Gimė Marijampolės apskrities viršininko padėjėjo Martyno Rėklaičio šeimoje. Kartu augę broliai vėliau tapo iškiliomis asmenybėmis: Pranas – teisininku, Petras – mediku, Vikoras – inžinieriumi mechaniku ir visuomenininku.

K. Rėklaitis, baigęs Marijampolės gimnaziją, 19041908 m. mokėsi Peterburgo kunigų seminarijoje. Buvo pasiųstas studijuoti į Grigaliaus universitetą, kurį baigė filosofijos ir teologijos daktarų laipsniu. 1913 m. spalio 28 d. įšventintas kunigu. Nuo 1914 m. profesoriavo Petrapilio kunigų seminarijoje, dėstė fundamentalią ir dogmatinę teologiją bei katekizmą lotynų kalba, kas buvo naujovė tarp paskaitas lenkiškai skaitančių dėstytojų. Suderinęs su seimanarijos vadovybe, savo bute mokė klierikus lietuvių kalbos. Jo studentai buvo Jonas Starkus, Mykolas Ražaitis, Feliksas Bartkus, V. Mieleška.

Pirmojo pasaulinio karo metais vienoje iš Petrapilio gimnazijų lietuviškai mokė karo pabėgelių vaikus tikybos. Aktyviai dalyvavo kunigo Juozo Vailokaičio įkurtoje lietuvių katalikų pabėgėlių „Liaudies Sąjungoje“, buvo renkamas į šios organizacijos Centro komitetą. Vienas iš Petrapilio Lietuvių Seimo organizatorių. Redagavo naujai įsteigtą savaitraštį „Vadas“. 1918 m. liepos mėnesį bolševikams laikraštį uždarius, išvyko į Lietuvą. Apsigyveno Marijampolėje ir 1918 m. įstojo į Marijonų vienuolių ordiną. Mokytojavo Marijampolės Žiburio gimnazijoje, globojo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuoliją, rūpinosi Marijonų vienuolyno naujokais. 1923 m. išvyko į JAV, kur Čikagoje redagavo žurnalą „Laivas“, dirbo marijonų naujokų vadovu ir profesoriavo Arkivyskupo Mundeleino kunigų seminarijoje.

1925 metais tėvas Rėklaitis buvo pakviestas į Romą, kur Marijonu namuose dirbo sekretoriumi, generaliniu prokuratoriumi, ekonomu, namų vyresnioju, ir dvasios tėvu. Lydėjo į Kauną pirmąjį nuncijų Lietuvai arkivyskupą Rikardo Bartolonį. 19401947 m. buvo Marijonų provincijolu Amerikoje. Kiek pagyvenęs Romoje, jis 1952 m. buvo vėl buvo siunčiamas į JAV – marijonų vienuolynų vizitatorium. Nuo 1953 m. K. Rėklaitis Romoje keturiolika metų vedė Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylą.

Išleido keletą religinio pobūdžio knygų.

Šaltiniai

redaguoti