Kanados lietuvių bendruomenė

Kanados lietuvių bendruomenė (angl. Lithuanian Canadian Community, pranc. La Communauté Lithuanienne du Canada) − Kanadoje gyvenančius lietuvius vienijanti organizacija, Pasaulio lietuvių bendruomenės narė.[1] Pagrindinis tikslas – išlaikyti lietuvybę Kanadoje. Remia lietuvių kultūrinę veiklą, lituanistinį švietimą, rengia tautinius minėjimus bei šventes, pristato Kanados visuomenei Lietuvos reikalus ir laimėjimus.[1]

2021 m. turėjo apie 2000 narių.[1]

Istorija redaguoti

1952 m. Montrealyje per Kanados lietuvių suvažiavimą įsteigta bendruomenė, išrinkta pirmoji Krašto valdyba. Tačiau bendruomenės ištakos – 1940 m., kai buvo įkurta Kanados lietuvių taryba. Vėliau nuo jos atskilo Kanados lietuvių sąjunga, tačiau 1949 m. vėl susijungė – į Laikinąjį organizacinį komitetą Kanados lietuvių bendruomenei steigti. Šis komitetas sudarė Kanados lietuvių kartoteką, parengė bendruomenės statuto projektą, įvairiose Kanados vietose padėjo įsteigti 21 Kanados lietuvių apylinkę.[1]

1954 m. įsteigė Kanados lietuvių bendruomenės Kultūros ir Šalpos fondą bei Politinį komitetą. Šalpos fondas rėmė neturtingus Kanados lietuvius, Vokietijoje likusius lietuvius karo pabėgėlius, Vasario 16 gimnaziją, vėliau – ir Sibiro tremtinius.[1] Kartu su Kanados baltų federacija nuolat kėlė Lietuvos okupacijos nepripažinimo klausimą, rengė protesto demonstracijas prie SSRS ambasados Otavoje.[1] 1963 m. įsteigta bendruomenės Jaunimo sekcija (nuo 1975 m. pervadinta į Kanados lietuvių jaunimo sąjungą).

2019 m. Kanados lietuvių bendruomenei suteiktas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas – Lietuvos diplomatijos žvaigždė.[1]

Valdyba redaguoti

Bendruomenės nariai 3 metams renka bendruomenės Krašto tarybą. Suvažiavimai vyksta bent kartą per metus. Krašto taryba renka 6–12 asmenų Krašto valdybą, Garbės teismą, Kontrolės komisiją. Be Kanados lietuvių apylinkėse (2019 m. aktyviai veikė 13) išrinktų Krašto tarybos narių, ją sudaro apylinkių pirmininkai, penki Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariai, buvę Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkai.[1] Bendruomenei pirmininkauja krašto tarybos pirmininkas.

Pirmininkai redaguoti

 • Jonas Matulionis (1952–1954)
 • Balys Sakalas (1955–1957)
 • Vytautas Meilus (1957–1959)
 • Steponas Kęsgaila (1959–1962)
 • Petras Lukoševičius (1962–1965)
 • Antanas Rinkūnas (1965–1968)
 • Silvestras Čepas (1968–1971)
 • Eugenijus Čuplinskas (1971–1974)
 • Jonas R. Simanavičius (1974–1980)
 • Joana Kuraitė (1980–1983 ir 2007–2017)
 • Algis Pacevičius (1983–1987 ir 1989–1990)
 • Vytautas Bireta (1987–1989 ir 1991–1992)
 • Juozas Krištolaitis (1990–1991)
 • Gabija Petrauskienė (1991–1992)
 • Algirdas Vaičiūnas (1992–2001)
 • Rūta Žilinskienė (2001–2007)
 • Kazimieras Deksnys (nuo 2017 m.)

Šaltiniai redaguoti

Taip pat skaitykite redaguoti

Nuorodos redaguoti