Jurgis Lampsatis (1912 m. vasario 3 d. Mazūriškių k., Trušelių valsčiuje, Klaipėdos apskr.2011 m. kovo 18 d. Berlyne, VFR) – pedagogas ir chorvedys.

Biografija redaguoti

19271933 m. lankė Klaipėdos mokytojų seminariją, kur mokėsi muzikos pas Vilių Bajorą, V. Voską ir kitus pedagogus. Baigęs studijas, 19341939 m. dėstė muziką ir vadovavo gimnazijos bei evangelikų bažnyčios chorams Šilutėje. 19401944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje, 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, mokytojavo Augsburgo lietuvių gimnazijoje.

1949 m. išvyko į JAV, iš pradžių dirbo įvairius pasitaikančius darbus, o 1959 m. pradėjo vadovauti Tėviškės evangelikų liuteronų parapijos lietuvių chorui (50-55 dalyviai) Čikagoje, IL. Choras giedojo bažnyčiose, rengė tradicinius kasmetinius giesmių vakarus Verbų sekmadieniais, dalyvavo 1966 m. ir 1978 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse Čikagoje ir Toronte bei kituose tautiniuose renginiuose.

Chorui nuolatos akompanavo kompozitorius Vladas Jakubėnas, šios parapijos chorui jis skyrė savo kūrinius. Choras populiarino kompozitoriaus harmonizuotas giesmes, atliko jo kantatas „Pranaše didis“, „De profundis“ ir „Prisikėlimo kantatą“, talkino Lietuvių operos chorui statant G. Verdi „Requiem“ ir B. Markaičio „Vilniaus varpus". 1964 m. į plokštelę „Liaudies giesmė“ įrašė 11 liaudies giesmių, 1972 m. įgiedojo V. Jakubėno kantatą „Pranaše didis". 1973 m. lapkričio 23 d. jungtinis choras dalyvavo kompozitoriaus V. Jakubėno] kūrybos 50-mečio jubiliejiniame koncerte.

Tais pačiais metais choras giedojo Toronto evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos 10-mečio minėjime Kanadoje. 1976 m. choras atliko meninę programą Vasario 16-osios minėjime Maria H. S. salėje Čikagoje. Kolektyvas dalyvavo televizijos laidose, muzikų ir kitų kultūros veikėjų jubiliejiniuose koncertuose. 1977 m. balandžio 3 d. koncertu pažymėjo choro veiklos 25-metį Tėviškės parapijos bažnyčioje. Kolektyvas yra atlikęs F. Schuberto Mišias G-dur, J. S. Bacho, G. Verdi ir kitų kompozitorių kūrinių.

J. Lampsatis chorui vadovavo iki 1981 metų, o vėliau darbavosi įvairiose lietuvių organizacijose. 1997 m. kovo 9 d. Tėviškės parapijos salėje jis buvo pagerbtas gimimo 85-mečio proga. Nuo 2008 m. gyveno Berlyne pas dukrą Ramintą, po mirties palaidotas Čikagos Tautinėse lietuvių kapinėse.

Šeima redaguoti

Žmona Palmyra Lampsatienė (1909–1993) – pedagogė. Jųjų dukra Raminta Lampsatytė – žinoma pianistė, mokslininkė ir pedagogė, dažnai padėdavo chorui. Ji yra koncertavusi Lietuvoje ir daugelyje pasaulio valstybių, išrinkta Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės nare.

Šaltiniai redaguoti