Juozas Simonaitis

Juozas Simonaitis (1898 m. liepos 26 d. Brooklyne, N Y – 1953 m. vasario 4 d. Elizabethe, N į – JAV), kunigas, vargonininkas, chorvedys.

BiografijaKeisti

Ketverius metus studijavo New Damrocho muzikos institute, o 19291931 harmonijos ir kontrapunkto mokėsi pas prof. J. Žilevičių. Išmokęs vargonuoti, dirbo vargonininku ir vadovavo chorams Aušros Vartų New York Cityje, NY, ir Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijose Elizabethe. Su pastarosios parapijos choru 1938 pastatė Th. Dubois oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai". Buvo kunigų seminarijos klierikų choro vadovas, koncertuose dainuodavo ir kaip solistas.

Nuo 1930 daug metų buvo ALRK Vargonininkų sąjungos dvasios vadovas, nemažai prisidėjo prie šios sąjungos veiklos plėtojimo. 1919 „Viltyje" išspausdino nedidelę studiją apie Lietuvos įtaką F. Chopino kūrybai, parašė kūrinių fortepijonui.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.