Jonas Hodelis (1878 m. lapkričio 16 d. Domantuose, Seredžiaus apylinkėje, Jurbarko raj.1947 m. rugsėjo 7 d. Filadelfijoje, JAV) – vargonininkas, chorvedys, Prano Hodelio brolis.

Biografija redaguoti

Apie trejus metus Kaune pas Juozą Naujalį mokėsi vargonuoti. 1904 m. atvyko į JAV ir daug metų buvo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos vargonininkas Filadelfijoje.

1913 m. suorganizavęs chorą, rengė koncertus, dalyvavo tautiniuose minėjimuose, statė R. Herberto, Miko Petrausko ir Stasio Šimkaus operetes, giedojo bažnyčiose. Taip pat vargonininkavo ir vadovavo chorams Dievo Motinos Sopulingosios parapijoje Karney, NY, nuo 1935 m. Šv. Petro ir Povilo parapijoje Tamqua, PA, ir Limericko, PA, parapijoje. Dirigavo jungtiniam chorui Lietuvių dienoje Pensilvanijoje.

Buvo vienas iš 1911 m. ALRK Vargonininkų sąjungos steigėjų ir aktyvus jos narys, taip pat šios sąjungos Niujorko-Niudžersio provincijos narys. 1911 m. gegužės 31 d. Baltimorėje vykusiame I seime išrinktas į Centro valdybą – pradžioje knygium, 19211926 m. Centro valdybos pirmininku. 1916 m. birželio 7 d. Filadelfijoje vykusiame ALRK VI Vargonininkų sąjungos seime parodė operetę „Silvija“.

Harmonizavo lietuvių liaudies dainas ir kūrė savas: chorams „Šelpkime tėvynę“, „Darbininkų himnas“, „Šalia plento po kairės“, „Sudiev, gėlele" ir kt.

Šaltiniai redaguoti