Jonas Govedas

(Nukreipta iš puslapio Jonas Govėdas)

Jonas Govedas (g. 1950 m. balandžio 30 d. Bury mieste, Anglijoje) – pianistas, vargonininkas, chorvedys, kompozitorius.

BiografijaKeisti

1952 m. su tėvais iš Anglijos persikėlė į Kanadą – Torontas. 19631968 m. mokėsi Michael Power gimnazijoje, lankė Maironio šeštadieninę lietuvių mokyklą. Pas S. Gailevičių mokėsi skambinti fortepijonu, giedojo Šv. Jono parapijos chore (vadovas B. Pacevičius), pradėjo šiam chorui ir akompanuoti. 19681972 m. studijavo Toronto universiteto Muzikos fakultete (kompoziciją pas O. Morawetza, chorvedybą pas L. Bradchawa, fortepijoną pas C. Poole’ą) ir įgijo bakalauro laipsnį.

Nuo 1974 m. pradėjo dirbti su chorais Toronte ir Hamiltone – vadovavo, buvo chormeisteris ir koncertmeisteris „Birbynės“, „Volungės“, „Varpo“, „Aro“, buvosios "Šv. Jono",o dabar "Lietuvos Kankinių" parapijos ir mergaičių „Aido“ chorams. Nemažai koncertavo, dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse bei kituose kultūros renginiuose. Kaip pianistas ir vargonininkas akompanuoja chorams ir solistams. Talkino solistėms V. Ziemelytei ir G. Čapkauskienei įrašant plokšteles. Dirba Toronto miesto mokyklose – moko vaikus ir jaunimą dainuoti, akompanuoja chorams ir ansambliams. Buvo 1978, 1983 ir 1991 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų švenčių dirigentas Toronte ir Čikagoje, 1991 m. dainų šventės ir repertuarinės komisijos narys. 1975 m. Kanados lietuvių dainų šventės dirigentas, 1988 m. JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės Hamiltone muzikos vadovas ir orkestro dirigentas. 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune ir Vilniuje dirigentas – dirigavo savo kūrinį „Už Lietuvą Tėvynę Motiną“. Į šventę atvyko su Toronto „Volungės" choru (vadovė D. Viskontienė). Lietuvoje dar lankėsi 1991 ir 1997 metais. 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje kartu su D. Viskontienė parengė Toronto jungtinį chorą.

J. Govedas „Tėviškės žiburiuose“ paskelbė straipsnių ir koncertų recenzijų, yra žurnalo „Muzikos žinios“ muzikos komisijos narys. Pagal lietuvių poetų tekstus sukūrė nemaža giesmių ir dainų, daug rašo Kanados mokyklų vaikams ir jaunimui. Giesmė „Viešpaties pasaulis“ išspausdinta 1993 m. žurnalo „Muzikos žinios“ priede. Kalėdinės giesmės „Prakartėlėn skubu“, „Žemėn taiką nešu“ ir „Kalėdinė lopšinė“ Clevelando Dievo Motinos parapijos choro (vadovė R. Kliorienė) įrašytos į kompaktinį diską (1991), dainas ir giesmes „Skamba, skamba kanklės“, „Sakė mane šiokia“, „Subatos vakarėlį“, „Serenada“, „Viešpaties pasaulis“, „Iš Tavo rankos“, „Šventas“, „Dievo avinėlis“, „Už Lietuvą Motiną“, Toronto choras „Volungė" (vadovė D. Viskontienė) įrašė į kasetę (1996).

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.