Formalis

Formalis (lot. formalis 'susijęs su forma, nustatyto pavidalo') – linksnis, kuris dalykų būseną prilygina jų kokybei, t. y. nurodo subjekto panašumą į kažką, jo pobūdį. Lietuvių kalboje verčiama lyginamuoju žodeliu kaip (arba tarsi, tarytum, lyg, it, nelyginant), pavyzdžiui, būti kaip užspeistam žvėriui. Vengrų kalbos jungtinis linksnis esyvas-formalis kartais artimesnis formalio, kartais – esyvo linksnio reikšmei. Formalis turėtas mandžiūrų kalboje, kur buvo reiškiamas priesaga -gese.