Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, JKLB (Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, DBLS) – Pasaulio lietuvių bendruomenės struktūrinis vienetas, vienijantis lietuvius Didžiojoje Britanijoje. DBLS laikosi Lietuvių Chartos principų: „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!“

Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia Londono Bethnal Green rajone

DBLS įkūrimas

redaguoti

Pirmieji lietuviai į Didžiąją Britaniją atvyko XIX amžiaus viduryje. Jau XX a. pradžioje didesnės lietuvių grupelės įsikūrė Škotijoje bei Anglijoje – daugiausiai Londone ir Mančesteryje. Metams bėgant susiburta į parapijas, organizacijas ir draugijas. 1901 m. Londone įkurta Šv. Kazimiero parapija, 1912 m. čia pastatyta Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia.

Po Antrojo pasaulinio karo, daugėjant į Britaniją atvykstančių lietuvių, VLIK'as (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, įkurtas JAV) ėmė raginti, kad naujame krašte tautiečiai susiburtų į kokią nors lietuvius jungiančią organizaciją. Nuspręsta, kad krašto nepažįstantiems žmonėms steigti bet kokią organizaciją būtų sunku, todėl šios užduoties imtis buvo paprašytas jau kurį laiką Britanijoje gyvenęs verslininkas P. B. Varkala.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos steigiamasis susirinkimas įvyko 1947 m. liepos 2 d. P. B. Varkalos bute Londone, Belsize Avenue. Įsteigta DBLS – Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Lithuanian Association in Great Britain).

Tuoj po įsteigimo buvo sukurti įstatai, nustatytas nario mokestis, paruoštas atsišaukimas, raginantis visus jungtis į šią organizaciją. Pradėtas leisti savaitinis informacinis biuletenis „Britanijos Lietuvis“, vėliau pervadintas „Europos Lietuviu“.

Sąjungos narių skaičius išaugo iki 5000, visoje Didžiojoje Britanijoje įregistruoti 78 skyriai. DBLS būstinė buvo Londonas, čia netrukus nupirkti Lietuvių Namai. Perkant šį pastatą, prisidėjo visi Sąjungos nariai. Lietuvių Namuose ilgus metus vyko metiniai suvažiavimai, buvo rengiami koncertai, veikė lituanistinė mokykla, buvo priimami diplomatai ir kiti svečiai. Už bendrą DBLS veiklą buvo atsakingas iš septynių narių sudarytas centro valdybos komitetas.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos istorija įamžinta rašytojo Kazimiero Barėno knygose „Britanijos lietuviai 1947–1973“ ir „Britanijos lietuviai 1974–1994“.

Dabartinė veikla

redaguoti

JKLB šiuo metu turi 800 registruotų narių ir 20 skyrių. Kiekvienas vyresnis nei 18 metų šalyje gyvenantis lietuvis gali tapti JKLB nariu (reikia užpildyti anketą ir kartu su nario mokesčiu pristatyti artimiausiai esančiam JKLB skyriui). Metinis nario mokestis – £12. Skyrių valdybos organizuoja metinius suvažiavimus, vakarones, koncertus, lituanistines mokyklas, sporto grupes, tarptautinėse šventėse ir renginiuose reprezentuoja Lietuvą.

Struktūra

redaguoti

Pagrindinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės valdomasis organas yra Centro valdyba.

Patariamasis organas yra Taryba. Veikia Švietimo Taryba, kuri rūpinasi lituanistiniu švietimu.

JKLB skyriai

redaguoti

Yra 20 skyrių: Londono pirmasis, Pietų Londono, Vakarų Londono, Leeds, Kings Lynn, Scunthorpe, Ely, Northhampton, Birmingham, Glazgow, Edinburgh, Milton Keynes, Wisbech, Hampshire, Pietų pakrantės, Crawley lietuvių bendruomenė "Gintaras", Hull Lietuvių Draugija "Linas„, Sodo.

Londono pirmasis skyrius – Londono pirmajame skyriuje yra 120 registruotų narių ir 30 garbės narių. Skyriaus sąrašuose vienu metu yra buvę daugiau nei 300 DBLS narių, tačiau dėl migracijos šis skaičius sumažėjo. Per skyriaus veiklos metus suruošta nemažai vakaronių, pažymėtos visos kalendorinės šventės – Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11 d. Dauguma folklorinio ansamblio „Saduto“ ir bažnytinio choro „Gimtinė“ narių – šio DBLS skyriaus nariai. 19992009 m. skyriui vadovavo Ona Dobrovolskienė. Skyrius ragina gausią Londono lietuvių bendruomenę jungtis ir prisidėti rengiant bei švenčiant lietuviškas šventes.

Birmingham lietuvių bendruomenė – 1947 m. į Birmingamą atvyko apie 40 lietuvių šeimų. Aktyvi lietuvių bendruomenės veikla prasidėjo kiek vėliau, 1952 m. Šiuo metu Birmingame ir jo apylinkėse yra nemažai lietuvių – tai ir pokario lietuvių šeimų bei mišrių šeimų palikuonys, ir jau po 1987 m. iš Lietuvos atvykę kraštiečiai. Nemaža dalis Birmingamo lietuvių čia įsikūrė po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.

Birmingamo bendruomenei vadovavo Kazimieras Valteris, Jonas Tamošiūnas, Pranas Bukauskas, Milda Zokienė, Martinas Linkevičius, Vytas Remeika, Stasys Starka, Stasys Jezerskis, Irena Hughes ir Marina Šliauderienė.

Nuolat rengiami koncertai, švenčiamos kalendorinės lietuvių šventės, prisijungti prie veiklos raginami ir kaimyninių vietovių lietuviai (Coventry, Wolverhampton, Stoke on Trent).

Literatūra

redaguoti
  • Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis: straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, JK lietuvių sąjunga (sud. Daiva Dapkutė). – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 270 p. – ISBN 978-9955-34-169-7

Nuorodos

redaguoti