Darbo balsas (Vilnius)

„Darbo balsas“ – Lietuvos socialdemokratų visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis, leistas 1917 m. lapkričio 15 d. – 1919 m. sausio 7 d. Vilniuje.

Darbo balso 1918 metų 5 numeris

Leidimai

redaguoti

Leido Lietuvos socialdemokratų partija. Savaitraštis, nuo Nr. 45 – dvisavaitinis leidinys. Spausdino J. Bajevskio spaustuvė Vilniuje. Išėjo 58 numeriai. 1917 m. pasirodė 4, 1918 m. – 53, 1919 m. – 1 numeris. Tiražas 5000 egz. (1917 m.).

Bendradarbiai – Stasys Brašiškis, Vytautas Didžiulis, Augustinas Janulaitis, Kazys Kepalas, Stasys Matijošaitis, Adomas Mika, Juozas Paknys, Motiejus Pečiulionis,

Propagavo Lietuvos socialdemokratų partijos idėjas, spausdino LSDP dokumentus, domėjosi darbo žmonių ekonomine, politine ir soeialine padėtimi, informavo apie šalies ir pasaulio politikos, ekonomikos ir kultūros įvykius, spausdino teorinius straipsnius, polemizavo su kitos orientacijos spauda.

Redaktorius – Steponas Kairys, [1] techninis redaktorius Peliksas Bugailiškis.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 98 psl.