Atverti pagrindinį meniu
Hipodromo tribūna

Butrimonių hipodromas – dėl netinkamos būklės žir­gų spor­to var­žy­boms ne­nau­do­ja­mas hipodromas, priklausęs gretimame Griš­ko­nių kai­me so­viet­me­čiu pa­sta­ty­tam ir vei­ku­siam But­ri­mo­nių paukš­ty­nui. Hipodromo vieta: Mažiūnai, Butrimonių seniūnija, Alytaus rajono savivaldybė. 1989 m. čia vyko atviros respublikinės žirgų ristūnų pirmenybės.

2000 metais Trakininkuose, nuo senojo hipodromo esančiuose per 3 km, pradėjo veikti Petro Bončkaus žirgynas. 2007 metais hipodrome Alytaus rajono savivaldybė ir Respublikinės lenktynių žirgų lyga surengė respublikines ristūnų lenktynes-bandymus. Vėliau hipodromas tapo apleistas. Buvo viltasi, kad būtų atnaujintas Butrimonių hipodromas ir jame įrengtas aikštynas, kuriame galėtų vykti konkūrinių žirgų varžybos. Tačiau žiū­ro­vams skir­ta tri­bū­na, esanti nuo­ša­lio­je vie­to­je, pra­dėta nio­ko­ti: nuo tri­bū­nų suo­liu­kų nu­plėš­tos len­tos, iš­lup­tos du­rys ir lan­gai. Hipodromo teritorijoje vyko automobilių kroso lenktynės „Alytaus mero taurė“, motociklų lenktynės ir kt.

2016 metais hi­pod­ro­mo sa­vi­nin­kė AB Vil­niaus paukš­ty­nas (priklausanti įmo­nių gru­pei „KG Group“) hipodromo te­ri­to­ri­je pla­navo statyti paukš­ti­des ar­ba kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų san­dė­lius, ta­čiau vietos gy­ven­to­jai ne­pri­ta­rė to­kiai sta­ty­bai dėl galimų ne­ma­lo­nių kva­pų iš ša­lia mies­te­lio at­si­ra­sian­čių paukš­ti­džių.

NuorodosKeisti