Bronius Nekrašas (1897 m. Censtakawe – Lenkija) – pianistas, dainininkas, vargonininkas, chorvedys.

BiografijaKeisti

Būdamas penkerių metų, su tėvais grįžo į Lietuvą. Iš pradžių vargonų mokėsi pas A. Mondeiką, vėliau pas Musvydą, o kompozicijos pas S. Šimkų. Dainavimą studijavo Šv. Cecilijos konservatorijoje Romoje pas prof. Dobici. Taip pat mokėsi fortepijono, harmonijos ir kitų muzikos disciplinų. Atvykęs į JAV, apsigyveno Brukline, Niujorke. Čia gilino muzikos žinias, vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje lietuvių parapijų: Šv. Jurgio Klyvlende, OH, Detroite, MI, ir Šenandoa, PA, Šv. Juozapo Scrantone, PA, Dievo Motinos Sopulingosios Karney, NY, ir Šv. Vincento Girardville, PA. Itin sėkmingai dirbo su Šv. Jurgio parapijos choru Detroite. Virtuoziškai griežė gerais bažnyčios vargonais, išugdė didelį ir skambų chorą, statė operetes (1939 m. suvaidino A. Aleksio operetę „Į Tėvynę“). Šv. Pranciškaus parapijoje Minersville, PA, atliko J. Naujalio Mišias. Persikėlęs į Miami, FL, vadovavo „Aido" ir kitiems chorams, vertėsi privačiomis pamokomis. Labiausiai mėgo J. S. Bacho kūrinius ir dažnai juos atlikdavo vargonais muziejuje – Institute of Arts Detroite. Griežė ir akordeonu, reiškėsi kaip solistas baritonas.

Nuo 1922 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, rašė dainas – populiaresnė „Pavasario daina".

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.