Barasliteratūros ir meno žurnalas, leistas 1925 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Ėjo kartą per mėnesį. Leido „Dainavos“ bendrovė. Jos nariai: Vincas Krėvė, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Petras Vaičiūnas, Mykolas Vaitkus. Spausdino „Švyturio“ spaustuvė Kaune. Išėjo 10 numerių.

Spausdino lietuvių ir užsienio šalių literatūros kūrinius, nagrinėjo lietuvių literatūros, knygos istorijos, teatro, architektūros, muzikos, baleto ir kitų meno sričių problemas. Žurnale bendradarbiavo skirtingų pakraipų menininkai, tarp jų Jurgis Baltrušaitis, Kazys Binkis, Mykolas Biržiška, Vaclovas Biržiška, Sofija Čiurlionienė, Vladas Didžiokas, Paulius Galaunė, Augustinas Gricius, Motiejus Gustaitis, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Adomas Lastas, Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Stasys Santvaras, Jurgis Savickis, Antanas Sutkus, Ignas Šeinius, Stasys Šimkus, Adomas Varnas, Antanas Vienuolis, Viktoras Žadeika ir kt.

Redaktorius Faustas Kirša.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 57 psl.