Banifacas Janušauskas

Banifacas Janušauskas (1881 ? ? Šeduvoje, Radviliškio r.1947 ? ? Los Angeles, CA – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Muzikos mokėsi pas vietos vargonininką, vėliau vargonuoti dar mokėsi pas J. Naujalį Kaune.

Nuo 1897 pradėjo vargonininkauti Debeikiuose, po to dirbo Girdiškėje. 1901 išvyko į JAV, o 1905 buvo pakviestas užimti vargonininko ir chorvedžio vietą Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Čikagoje, IL. Aktyviau su choru pradėjo reikštis nuo 1912 metų, vadovavo muzikos ir dramos draugijai „Garsas“, vėliau – „Kanklių" draugijai. Su choru statė sceninius veikalus, rengė vakarus – koncertus. 1920 pasitraukė iš minėtos parapijos ir aktyvesnės muzikinės veiklos. 1929 pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorui Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Čikagoje. Parapijos chorą padidino iki 58 giesmininkų, rengė metinius koncertus, statė operetes, atliko J. Žilevičiaus mišparus, nemaža giesmių, mišių ir dainų, dalyvavo tautiniuose renginiuose. Chorą parengė 1933 Pasaulinės parodos Lietuvių dienai ir 1936 2-ajai lietuvių parapijų dainų šventei Čikagoje. Dažnai akompanuodavo koncertuose.

Nuo 1914 priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, 1933 išrinktas Centro valdybos iždininku, bendradarbiavo žurnale „Muzikos žinios". 1947 persikėlė į Los Angeles, ten ir mirė.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.