Anicetas Tamošaitis

Anicetas Tamošaitis, SJ (g. 1922 m. rugsėjo 14 d. Rozalime2017 m. balandžio 2 d. Kaune) – Romos katalikų dvasininkas, teologijos mokslų daktaras. Religinės literatūros rašytojas ir vertėjas.

BiografijaKeisti

Kartu su seserimi augo grįžusių iš JAV ūkininkų šeimoje. Gyveno Meldinių kaime, mokėsi Rozalimo pradinėje mokykloje ir Šeduvos progimnazijoje. 1942 m. baigė Linkuvos gimnaziją, tapo Pagryžuvio jėzuitų naujokyno scholastiku.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir tris metus studijavo filosofiją jėzuitų kolegijoje Pulache prie Miuncheno, vėliau tris metus dirbo Švarcvaldo jėzuitų berniukų gimnazijoje. 1950 m. išvyko į JAV, kur 1953 m. birželio 17 d. buvo įšventintas kunigu. Iki 1954 m. Vest Badene, Indiana studijavo teologiją, vėliau metus gyveno Port Tovnsende, Vašingtono valstijoje. 19561959 m. tęsė specialiasias studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Apsigynė teologijos mokslų doktoratą tema Bažnyčia ir valstybė Jacques'o Maritain'o kūryboje. 1960–1970 m. ir 1972–1994 m. gyveno JAV, dirbo sielovados darbą Čikagoje, Rokforde ir žurnalo Laiškai lietuviams redakcijoje. Į lietuvių kalbą išvertė ir pritaikė Kasdienį Mišiolą, Didįjį sekmadienio ir šventadienių Mišiolą, Vatikano II susirinkimo dokumentus. 19701972 m. dirbo Madrido radijuje: įkalbėdavo lietuviškas laidas, kurios dėl trukdymų Lietuvoje buvo labai sunkiai girdimos.

1995 m. grįžo į Lietuvą, keturis metus tarnavo Šiaulių Šv. Ignaco Lojalos bažnyčios rektoriumi, vėliau – vikaru Klaipėdos Šv.Juozapo Darbininko bažnyčioje. Nuo 2003 m. šešerius metus buvo Jėzuitų provincijolo asistentu Vilniuje, po to Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonu. Nuo 2014 m. kaip emeritas apsigyveno Jėzuitų namuose Kaune.

BibliografijaKeisti

 • Anicetas Tamošaitis. Maritanas ir krikščioniškoji kultūra . 1 d.
 • Anicetas Tamošaitis. Maritanas ir krikščioniškoji kultūra . 2 d.
 • Įvedamoji medicinos disertacija apie inkstų ir pūslės akmenį = Inaugural medical dissertation on the kidney and bladder stone: medicinos daktaro laipsniui įsigyti, spausdinta Leidene 1662 m. // Alexander Carolus Curtius; vertė Anicetas Tamošaitis – Chicago, Ill.: Lithuanian Medical Association, 1967
 • II Vatikano Susirinkimo dokumentai // Vertė prel. Vytautas Balčiūnas ir Anicetas Tamošaitis SJ. – So. Boston: Krikščionis gyvenime, 1967. – D. 1: Konstitucijos; Tas pat. – 1968. – D. 2: Dekretai ir pareiškimai.
 • Protu ir tikėjimu: Mariteno raštų rinktinė // Jacques Maritain; vertė Anicetas Tamošaitis. – Putnam (Conn.): Krikščionis gyvenime, 1975
 • Eucharistija // Lawrence G. Lovasik; vertė Anicetas Tamošaitis. – Kaunas: LKB TKK, 1995
 • Mintys // Blaise Pascal, vertė Anicetas Tamošaitis. – Vilnius: Aidai, 1997 ISBN 9986-590-51-5
 • Jėzaus draugijos 34-sios Generalinės Kongregacijos (15-sios nuo atkūrimo) dekretai // Jėzuitai (ordinas). Congregatio Generalis; vertė Anicetas Tamošaitis. – [Vilnius]: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija, 2000
 • Šv. Pranciškus Ksaveras: keturi apaštalo metų laikai, 1506–1552 // Roland Francart, vertė Anicetas Tamošaitis. – Vilnius: Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2002
 • Raktai mūsų rankose: [pamokslai] // Anicetas Tamošaitis – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2015 ISBN 9789955863816
 • Svečias Kristus: [pamokslai] // Anicetas Tamošaitis – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2016 ISBN 9789955863915

ŠaltiniaiKeisti