Akademinė skaučių draugovė

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
 Edit-delete-not encyclopedic2.svg  Yra kilę abejonių dėl šio straipsnio objekto reikšmingumo ir tinkamumo enciklopedijai.
Galima paieškoti straipsnio objekto aprašymų nepriklausomuose nuo jo patikimuose antriniuose šaltiniuose ir pasiremti jais straipsnyje.

Akademinė skaučių draugovė (ASD) – tai nepolitinė ideologinė organizacija – studenčių korporacija, kuri vadovaujasi skautybės idėjomis ir stengiasi likti nepriklausoma nuo kitų organizacijų. Ji vienija visas studentes ir baigusias aukštąjį mokslą skautes, išreiškusias norą tapti draugovės narėmis ir pripažįstančias jos ideologiją. ASD yra Akademinio skautų sąjūdžio, įsteigto 1924 m. spalio 16 d. ideologijos ir tradicijų tęsėja, kuri įgyvendindama savo tikslus tradiciškai veikia su korporacija Korp!Vytis.

StruktūraKeisti

Akademinės skaučių draugovės narės yra kandidatės, tikrosios narės ir filisterės. Draugovė šiandien veikia trijuose skyriuose: Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. ASD vadovauja centro valdyba – ją renka tikrosios narės.

Kandidatės – tai aukštojo moklso laipsnius teikiančių institucijų pilnalaikės studentės, nepriklausančios jokiai kitai ideologinei organizacijai, raštu pareiškusios norą įstoti į ASD, priimtos į ASD kandidačių būrelį ir susimokėjusios einamųjų metų nario mokestį.

Tikrosios narės – tai ASD narės, išėjusios kandidačių programą, davusios ASD tikrosios narės pasižadėjimą ir turinčios teisę dėvėti ASD spalvas.

Filisterės – tai yra ASD tikrosios narės, baigusios universitetą ir gavusios pirmąjį akademinį laipsnį. Kandidatės – tai aukštojo moklso laipsnius teikiančių institucijų pilnalaikės studentės, nepriklausančios jokiai kitai ideologinei organizacijai, raštu pareiškusios norą įstoti į ASD, priimtos į ASD kandidačių būrelį ir susimokėjusios einamųjų metų nario mokestį.

ASD organaiKeisti

Suvažiavimas – tai yra vyriausiasis ASD valdomasis organas. Suvažiavime gali būti sprendžiami ASD organizaciniai klausimai, keičiamas reguliaminas, renkama centro valdyba ir pan..

ASD centro valdyba – tai vyriausiasis ASD vykdomasis organas, renkamas pilnateisių ASD narių suvažiavimo metu. Į centro valdybą yra renkamos dvi narės: pirmininkė ir pavaduotoja.

ASD skyriaus valdyba – vadovauja ASD skyriams. Yra renkama skyriaus pilnateisių narių sueigose.


IstorijaKeisti

ASD istorijos ištakos yra bendros su ASS. 1924-ųjų metų spalio 16 d. Kaune įsikūrė Studentų skautų draugovė. Kiekvienais metais ši data yra paminima per Metinę šventę. 1928-1932 m. įvyko persiorganizavimas ir išsiskyrimas į korporacijas brolių Korp!Vytis ir sesių SSD (Studenčių Skaučių Draugovė, vėliau tapusi ASD). Po atsiskyrimo broliai ir sesės toliau bendradarbiavo. Po II-ojo pasaulinio karo tremtinių stovyklose Vokietijoje lietuvių jaunimas būrėsi į bendruomenes bei organizacijas. Tokiu būdu, studenčių skaučių skiltys įsikūrė Frankfurto universitete, Pabaltijo universitete Hamburge, Pinneberge. 1947 m. spalio mėn 4 - 5 d. LSS suvažiavime Hanau mieste buvo oficiliai atkurta Studenčių Skaučių Draugovė. Tų pačių metų gruodžio mėnesį Centrinėje Lietuvių Studentų Sąjungoje SSD buvo įregistruota kaip aktyvus studenčių skaučių vienetas su skyriais Frankfurte, Pinneberge, Stuttgarte ir Miunchene. Šis vienetas tęsė Lietuvoje veikusios SSD tradicijas, naudojo jų vardą, ženklelį ir juostą. Vėliau, prasidėjus emigracijai į JAV buvo stengiamasi palaikyti narių ryšius su draugove.

Lietuvai atgaunant nepriklausomybę, atgijo ir skautų judėjimas – 1990 m. VU studentas Rolandas Kačinskas, susirašinėdamas su JAV gyvenančiais akademikais ir su fil. Danute Eutukiene, ėmėsi organizuoti akademikus nepriklausomoje Lietuvoje. Bendradarbiaujant pirmajam atkurto VDU rektoriui fil. Prof. Algirdui Avižieniui ir Kauno skautams studentams, 1991 m. gegužės 31 d. VDU užregistruotas pirmas studentiškas skautiškas vienetas – Korp!Vytis. 1991 m. rugpjūčio 3-8 d. Įvyko pirmoji akademikų stovykla. Taigi, išvien Lietuvoje vėl pradėjo klestėti ir ASD veikla.


IdeologijaKeisti

ASD veikla grindžiama 3 esminiais principais: religiniu, tautiniu - pilietiniu ir visuomeniniu - humanistiniu, kuriuos vykdydama siekia įgyvendinti pagrindinį tikslą - tauresnės asmenybės ugdymą. Sesės siekia gilinti savo profesines žinias, plečia erudiciją kitose mokslo srityse, ugdo ir populiarina skautų ideologiją.

Šūkis:Keisti

Ad meliorem! (lot. ad meliorem - Vis geryn!) Tai lotyniško posakio “ad meliorem vertamur” - “gerinkime, darykime geriau” - sutrumpinimas, orientacija į tobulimąsi. Šiuo šūkiu taip pat vadovaujasi ir Korp! Vytis.

TikslaiKeisti

ASD kartu su Korp!Vytis įgyvedina šiuos tikslus:

  1. Skautavimo tąsa aukštesniame lygyje
  2. Tobulinimasis
  3. Korporatyvumas
  4. Visų Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų geranoriškumo ir glaudaus bendradarbiavimo siekis

VertybėsKeisti

STAB PLAN B

S -> skautiškumas
T -> tolerancija
A -> akademiškumas
B -> broliškumas-seseriškumas
P -> pareigingumas
L -> lietuviškumas
A -> apolitiškumas
N -> nepriklausomumas
B -> blaivumas


AtributikaKeisti

ASD, kaip ir kiekviena kita studentų korporacija turi savo atributiką, iš kurių pagrindinė ir skiriamoji yra perpetinė juosta, ženklelis ir kepurėlė. Taip pat ASD atributiką sudaro vėliava, kaklaraištis bei iškilmių ir stovykinė uniformos.

ASD juostą sudaro 3 spalvos, kurios simbolizuoja draugovės narių idealus: tamsiai mėlyna – idealų siekimas, raudona – meilė Dievui, Tėvynei ir artimui, balta – jaunatviškas entuziazmas. ASD spalvų juostą ryši tikrosios narės, filisterės ir garbės nariai.

ASD ženklelis yra baltos (⅓) ir tamsiai raudonos (⅔) spalvos lygiagretainio formos juostelė su stilizuotais sidabro spalvos „SD“ inicialais.

ASD kepurėlės yra tamsiai mėlynos spalvos: tikrųjų narių ir filisterių su tamsiai raudonos ir baltos (trijų spalvų), kandidačių – tik su raudonos spalvos graiželiu (juostele, juosiančia kepurės lanką apie galvą) (dviejų spalvų). Tikrųjų narių ir filisterių kepurėlių viršuje sidabriniais siūlais išsiuvinėta ASD monograma. Kandidačių kepurėlė monogramos neturi.

ASD kaklaraištis yra trijų spalvų: smėlio (sumaišytos ASD juostos balta ir Korp! Vytis juostos auksinė spalvos) - simbolizuoja sesių ir brolių vienybę Baltijos pajūrio smėlį, raudonos (iš ASD juostos), mėlynos (iš Korp! Vytis juostos). Kaklaraištis yra bendras su Korp! Vytis.

Iškilmių uniforma - tai tamsiai mėlyna kukli suknelė, kūno spalvos pėdkelnės, tamsūs bateliai, juosta (tikrosioms narėms), ženklelis (tikrosioms narėms) ir ASD kepurėlė. Iškilmių uniforma dėvima oficialių ASD ir Korp! Vytis, korporantiškų, studentiškų, skautiškų renginių, laidotuvių, vestuvių ir minėjimų metu. Stovyklos uniforma - tai tamsiai mėlynas sijonas iki kelių, balta palaidinė trumpomis rankovėmis, baltos kojinės iki kelių, tamsūs bateliai, ASD ir Korp! Vytis kaklaraištis, juosta ir ženklelis (tikrosioms narėms). Stovyklinė uniforma dėvima Akademinio skautų sąjūdžio stovyklose bei kitų skautų organizacijų stovyklose.

ASD vėliava yra organizacijos tikslų, idealų ir idėjų simbolis. Ji yra tamsiai mėlynos spalvos su sidabro spalvos ornamentais. Vienoje vėliavos pusėje išsiuvinėta korporacijos monograma ir šūkis „Ad meliorem!“, o kitoje - centre ratu išsiuvinėtas korporacijos pavadinimas „Akademinė skaučių draugovė“. Apačioje – įkūrimo data, šonuose – korporacijos spalvos. Vėliavos kraštai puošiami sidabriniais kutais. Viršuje ant koto rišama trispalvė juosta. ASD vėliava naudojama iškilmingose akademikų sueigose ir renginiuose (pvz., Metinėje šventėje), kėlimų metu, eisenose ir paraduose, stovyklose, kitų korporacijų renginiuose, laidotuvėse (laidojant ASD, Korp! Vytis ar SFS narį, mecenatą, garbės narį ar kitą skautavimui nusipelniusį asmenį).

Garbės nariai ir narėsKeisti

Įvertindamos įvairius nuopelnus skautybei ir Lietuvos tautai bei jausdamos nuoširdų prielankumą savo organizacijos idėjoms ir darbams, studentės skautės Lietuvoje ypatingomis progomis yra išsirinkusios ir pakėlusios visą eilę asmenų Draugovės garbės narėmis/nariais:

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 06 13 Joniškyje – 1958 12 01 Kaune) 1925–1938 m. Lietuvos universiteto lektorė, rašytoja, tuometinė skaučių vadė. ASD garbės nare pakelta 1935 m. Taip pat 1929 m. garbės nare pakvietė Korp! Filiae Lithuaniae (studenčių korporacija). Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org, rasyk.lt.

Jurgis Žilinskas (1885 04 23 Radviliškio r. – 1957 03 15 JAV) Profesorius, daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos katedros vedėjas, žymus Lietuvos antropologas. ASD garbės nariu pakeltas 1937 m. Plačiau: biografija.doc.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Leskaitienė (1901 01 22 Subačius – 1997 05 18 Kalifornija) Lietuvos operos solistė ir kamerinio liaudies dainų atlikimo puoselėtoja. ASD garbės nare pakelta 1937 m. Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org, penki.lt.

Juzefa Daužvardienė (1904 07 22 JAV – 1990 01 29 JAV) Lietuvos generalinio konsulato generalinė konsulė 1971–1985 m., skautiškųjų darbų rėmėja, nusipelniusi Lietuvai ir lietuvių kultūrai. ASD garbės nare pakelta 1954 m. Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org

Jonas Kubilius SJ (mirė 1991 03 02 JAV) Kunigas, filosofijos daktaras. Nacių okupacijos metais gyvendamas Prancūzijoje, Paryžiuje, išsaugojo pusiau oficialią Nepriklausomos Lietuvos atstovybę. 1950 m. atvykęs į Monrealį, suorganizavo naujų lietuvių parapiją ir pastatė Aušros Vartų bažnyčią, Čikagoje - Jaunimo centrą. Daugelį metų kun. J. Kubilius buvo ASS dvasios vadovas. ASD garbės nariu pakeltas 1974 08 31 ASS Jubilietinėje stovykloje.

Halina Plaušinaitienė (A+A)

Virginija Mačiulienė Vyr. skautininkė, ASD filisterė. Istojo į LSS 1959 m. „Aušros vartų tunte“ Čikagoje. Ėjo adjutantės, draugininkės ir vyr. skaučių draugovės draugininkės pareigas. 1969 m. apdovanota Pažangumo žymeniu ir tais pačiais metais davė ASD tikrosios narės pasižadėjimą. 1970–1971 m. buvo ASD pirmininke Čikagos skyriuje, 1971–1972 m. ASD vicepirmininke, 1976–1978 m. ASS Vadijos pirmininko pavaduotoja ir „Ad meliorem“ redaktore. 1979–1980 m. FSS Čikagos skyriaus valdybos narė. 1985–1990 m. ASD įgaliotinė ASS Vadijoje, 1985–1987 ir 1990–1993 m. LSS Tarybos narė. 1991 m. pakelta į vyr. skautininkės laipsnį, apdovanota Už Nuopelnus ordinu. Nuo 2005 m. eina vicepirmininkės pareigas LSS Taryboje.

Danutė Eidukienė (1927 01 31 Kaune) Pedagogė lituanistė, skautų veikėja.

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė (1931 11 01 Klovainiuose) Dailininkė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Meną studijavo Immaculate Neklačiausios Širdies meno kolegijoje, Pratt institute. Kūrė mozaikines freskas dirbdama Mosaic Tile Co. Atliko keramikos, mozaikos, vitražų projektus Valeškos bažnytinio meno studijoje Čikagoje. Su grafikos, akvarelės, mozaikos, keramikos ir pluošto darbais dalyvavo daugelyje grupinių parodų, paruošė porą individualių. 1986 m. jai buvo suteikta Vydūno fondo premija, o 1987 m. JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premija. Jos kūrinių galima rasti muziejuose, Kongreso bibliotekoje, koplyčiose ir privačiose kolekcijose. Priklauso NIAA ir Lietuvių dailininkių draugijai.

VeiklaKeisti

ASD, kartu su Korp!Vytis ir veikdama skyriuose turi tradicinius renginius: Metinė šventė tai korporacijos įkūrimo dienos minėjimas, iškilmingiausias korporacijos renginys; Korp! Vytis ir ASD Metinė šventė yra švenčiama spalio 16 d., jos metu rengiamas iškilmingas pobūvis, dalyviai dėvi iškilmių uniformas, giedamas studentų himnas, šokamas valsas. Metinės šventės metu senjorai ir tikrosios narės keliami į filisterius. Žiemos studijų dienos. Savaitgalio seminaras viena tema. Skyriai paeiliui organizuoja sausio pabaigoje ar vasario pradžioje (per žiemos atostogas). Vasaros stovykla vyksta rugpjūčio pabaigoje, kviečiami studijuojantys ar ką tik į aukštąsias mokyklas įstoję visų skautų organizacijų skautai. Initium semestri semestro pradžios šventė, susipažinimo arbatėlė, kuomet kviečiami nauji nariai.

Pagal poreikį ir tradiciją gali būti organizuojami ir kiti renginiai, pavyzdžiui: Kandidatų renginys juostuotiesiems. Kandidatės ir junjorai ruošia siurprizą tikrosioms narėms, senjorams ir filisteriams. Visų skyrių kandidatės ir junjorai kartu organizuoja lapkričio pabaigoje. Akademikų Kūčios. Kūčių vakarienė su lietuviškais papročiais. Menų dienos. Kokiai nors meno šakai skirtas savaitgalio seminaras su paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Finis semestri. Semestro pabaigos šventė, vykstanti vieną vakarą ar visą savaitgalį.

Įdomūs faktaiKeisti

ASD istoriškai turėjo skirtingus pavadinimus: Studentų Skautų draugovė (kol egzistavo kaip mišriame studenčių ir studentų skautų vienete), Studenčių Skaučių Draugovė, Akademinių Skaučių Draugovių Sambūris, Akademikių Skaučių Draugovė.

Naudingos nuorodosKeisti

http://www.akademikai.lt/ https://www.facebook.com/akademikai/ https://www.instagram.com/skautaiakademikai/?hl=en