Advokato padėjėjas

Advokato padėjėjas – teisinė profesija. Pagal atliekamas funkcijas iš esmės prilygsta advokatui, tik neturi advokato statuso, todėl negali veikti išimtinai savarankiškai ir yra priklausomas nuo praktikos vadovo.

Advokato padėjėjas Lietuvoje yra fizinis asmuo, įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir rengiasi advokato veiklai (LR AĮ 34 str. 1 d.). Advokato padėjėjas turi visas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose institucijose – rašytiniu advokato sutikimu. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po 1 metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios.

Lietuvoje advokatų padėjėjo profesiją reglamentuoja LR advokatūros įstatymas (LR AĮ, 7-asis skirsnis)[1].

Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašasKeisti

Į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą asmenys įrašomi Lietuvos advokatūros sprendimu. Asmuo gali būti įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, jeigu jis (LR AĮ 35 str. 1 d.):

 • Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
 • turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
 • yra nepriekaištingos reputacijos;
 • yra susitaręs su advokatu, įrašytu į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, atlikti advokato padėjėjo praktiką arba jeigu jo praktikos vadovu advokatas yra paskirtas Įstatymo nustatyta tvarka;
 • neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato padėjėjo pareigų. Advokatų padėjėjai tikrinasi sveikatą.

Norintis būti įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą asmuo Lietuvos advokatūrai pateikia prašymą įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą; dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka šio Įstatymo reikalavimus, taikomus įrašant į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą; susitarimą su advokatu dėl šio sutikimo būti praktikos vadovu, dėl praktikos atlikimo sąlygų ir sutartį dėl darbo vietos.

Sprendimą dėl asmens įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą Lietuvos advokatūra priima ne vėliau kaip per 45 dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Lietuvos advokatūra išsiunčia pareiškėjui priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu Lietuvos advokatūra priima sprendimą atsisakyti įrašyti asmenį į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, atsisakymo motyvai turi būti išdėstyti pačiame sprendime. Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo

Lietuvos advokatūra išbraukia asmenį iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo, jeigu (LR AĮ 36 str. 1 d.):

 • jis padavė rašytinį prašymą nutraukti advokato padėjėjo praktiką;
 • jis per 1 metus nuo praktikos pabaigos neatvyko laikyti advokatų kvalifikacinio egzamino;
 • priimtas Advokatų garbės teismo sprendimas, kad asmuo pažeidė šio Įstatymo arba Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus;
 • jis pradėjo eiti kitas mokamas pareigas, išskyrus mokslinį, pedagoginį ar kūrybinį darbą;
 • paaiškėja, kad asmuo prieš įrašant jį į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą pateikė neteisingus duomenis;
 • jis mirė.

Advokato padėjėjo praktikaKeisti

Advokato padėjėjo praktika atliekama pas advokatą, kuris yra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, turi ne mažesnį kaip 5 metų praktikuojančio advokato veiklos stažą, neturi galiojančių drausminių nuobaudų ir raštu sutinka vadovauti advokato padėjėjo praktikai bei turi galimybę užtikrinti advokato padėjėjui darbo vietą. Advokato padėjėjo praktikos vadovo skyrimą ir atleidimą, privalomą paskyrimą vadovauti advokato padėjėjo praktikai nustato Įstatymo nurodyta tvarka. Advokato darbo vietos sąlygos turi užtikrinti tinkamą advokato padėjėjo praktikos atlikimą. Maksimalų advokatų padėjėjų, kuriems gali vadovauti 1 advokatas, skaičių nustato Lietuvos advokatūra.

Advokato padėjėjo praktikos laikas – 2 m. Į šį terminą neįskaitomas laikas (išskyrus įprastą poilsio laiką), kurį advokato padėjėjas iš tikro neatliko praktikos arba kuriuo advokato padėjėjo praktika yra sustabdyta. Advokato padėjėjo praktikos laiką patvirtina praktikos vadovas praktikos įvertinime. Advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką, laiko skaičiavimą nustato Lietuvos advokatūra, suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Neigiamą praktikos įvertinimą advokato padėjėjas turi teisę per 30 dienų apskųsti Lietuvos advokatūrai, o šios sprendimą per 30 dienų nuo jo įteikimo – Vilniaus apygardos teismui. Pasibaigus nustatytam advokato padėjėjo praktikos laikui, advokato padėjėjas turi teisę tęsti advokato padėjėjo praktiką, kol Lietuvos advokatūra priims sprendimą pripažinti jį advokatu.

ŠaltiniaiKeisti

 1. LR advokatūros įstatymas (2008-04-15 redakcija)