Administracinių ginčų komisija

Administracinių ginčų komisija (AGK) – išankstinio ne teismo tvarka administracinių ginčų nagrinėjimo institucija, ginčų sprendimo komisija. Ji nėra viešojo administravimo subjektas. Pagal prigimtį - kvaziteisminė institucija. Lietuvoje įsteigtos pagal 1999 m. LR ABTĮ ir LR administracinių ginčų komisijų įstatymus.

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Darbo tvarka, kompetencija redaguoti

Administracinius ginčus ne teismo tvarka Lietuvoje nagrinėja:

Administracinių ginčų komisijų steigimo tvarką ir darbo principus nustato atskiras įstatymas.

Mokesčių administravimo subjektų sprendimai ar veiksmai (neveikimas) mokesčių, kitų privalomų mokėjimų klausimais, išskyrus mokestinius ginčus, skundžiami LR ABTĮ nustatyta tvarka. Mokestinių ginčų būtiną išankstinį nagrinėjimą ne teismo tvarka nustato mokesčių įstatymai. Atskiroms administracinių ginčų kategorijoms įstatymai gali nustatyti ir kitas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijas.

Savivaldybių, apskričių administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių ginčų komisija nesprendžia ginčų, nurodytų LR ABTĮ 16 straipsnyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, taip pat ginčų dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų ir rinkliavų (LR ABTĮ 29 str.).

Sudėtis redaguoti

Komisiją gali sudaryti nebūtinai teisininkai.

Veikla redaguoti

Įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui (LR ABTĮ 22 str. 3 d.). Kitais atvejais skundas (prašymas) gali būti paduodamas pasirinktinai - administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui (LR ABTĮ 22 str. 4 d.).

Komisija per 14 dienų išnagrinėja žmonių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei priima dėl jų sprendimus kai ginčijami valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų valstybės institucijų bei jų tarnautojų ir pareigūnų) priimti individualūs administraciniai aktai (prireikus motyvuotu komisijos sprendimu bendras skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 14 dienų).

Komisija taip pat sprendžia ginčus kai šios institucijos, jų tarnautojai ir pareigūnai atsisako ar vilkina įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais tvarkyti žmonių reikalus viešojo administravimo srityje arba nesuteikia pareiškėjų prašomos ir jiems teiktinos informacijos.

Nuorodos redaguoti